Pielęgnacja włosów: nowości na rynku

Zadbaj o włosy z nowościami, które pojawiły się na rynku w tym miesiącu
L'Oreal Paris L'Oreal Paris L'Oreal Paris

Elseve Fibralogy L'Oréal Paris 20 zł/300 ml

Gama Fibralogy zwiększa objętość włosów, sprawia, że każdy z nich staje się grubszy. Wzbogacona jest substancją Filloxane, która wnika i rozprzestrzenia się we wnętrzu włosa. Daje to natychmiastowy efekt zagęszczenia. Substancja pozostaje we włóknie, dobudowując się aplikacja po aplikacji. W wyniku czego włos może zyskać nawet 3-krotną objętość!

Od re­dak­cji: To na­praw­dę dzia­ła. Już w trak­cie my­cia czuje się, że wło­sy na­bie­ra­ją ma­sy. Li­nia ma sa­me plu­sy: jest szyb­ka (odżyw­kę i ma­skę od ra­zu się spłu­ku­je) i sku­tecz­na w sto­so­wa­niu. Co naj­ważniej­sze, wło­sów jest wi­docz­nie wię­cej, są błysz­czą­ce i nie pu­szą się.

Alfaparf Milano Alfaparf Milano Alfaparf Milano

Anti-frizz fluid Alfaparf Milano 85zł/125 ml

Na­tu­ral­ne pro­duk­ty z se­rii Pre­cio­us Oil Tra­di­tion ma­ją cer­ty­fi­kat Eco Cert. Li­nia prze­ciw pu­sze­niu się wło­sów oparta jest na prze­ci­wut­le­nia­ją­cym olej­ku z opun­cji oraz olej­ku z pe­qui z wi­ta­mi­ną A. Pro­duk­ty dys­cy­pli­nu­ją wło­sy, wy­gła­dza­jąc ich łu­ski. Za­pew­nia­ją dłu­go­trwa­łą ochronę przed wil­go­cią.

Od re­dak­cji: Idealnie wygładza. Włosy dobrze się układają, są miłe w dotyku. Przestają się puszyć nawet w deszczowy dzień. Produkt ma urzekający mandarynkowy zapach.

Artego Artego Artego

Color shine mask Artego 33,90 zł/200ml

Ma­ski Co­lor Shi­ne łączą dzia­ła­nie rege­ne­ru­ją­ce z od­świe­że­niem ko­lo­ru wło­sów. Spe­cjal­nie do­bra­ne pig­men­ty poz­wa­la­ją po­głę­bić od­cień, a za­war­te w skła­dzie pro­te­i­ny jed­wa­biu i olej ko­nop­ny do­da­ją bla­sku wło­som. Sześć ko­lo­rów poz­wa­la do­pa­so­wać to­na­cję. Do­stęp­ne wersje: per­ła, miód, wiś­nia, cze­ko­la­da, ja­go­da, me­lon.

Od re­dak­cji: Zde­cy­do­wa­nie to­nu­ją od­cień. Ma­ska w ko­lo­rze per­ło­wym za­sto­so­wa­na na włosach blond przy­ciem­nia i wy­chła­dza. Ko­lor na­bie­ra szla­chet­no­ści. Moż­na to jed­nak od­wró­cić, na­kła­da­jąc maskę mio­do­wą. Wło­sy są po niej jed­wa­bi­.

CeCe of sweden CeCe of sweden CeCe of sweden

Argan Mask CeCe of Sweden 39,90 zł/200ml

Pro­duk­ty z li­nii Pre­mium Ha­ir Ca­re z ole­jem ar­ga­no­wym to ide­al­ne roz­wiąza­nie dla wło­sów su­chych i znisz­czo­nych. Dro­go­cen­ny ma­ro­kań­ski ole­jek ar­ga­no­wy ob­fi­tu­je w kwa­sy tłusz­czo­we Ome­ga 3+6+9 oraz wi­ta­mi­nę E. Za­wie­ra też an­ty­ok­sy­dan­ty oraz kwa­sy ole­i­no­wy i li­no­lo­wy. Dzię­ki te­mu wzmac­nia się włók­no wło­sa oraz skó­ra gło­wy.

Od re­dak­cji: Szam­pon i maska o ciepłym, otulającym, orientalnym zapachu - na tyle jednak subtelnym, by nie przytłaczać. Sprawdzają się w 100%. Wygładzają, zmiękczają, ułatwiają rozczesywanie i modelowanie.

REF REF REF

Mini mask REF 39,90 zł/50ml

Moc re­ge­ne­ra­cji zam­knię­ta w poręcznych mi­nisło­i­czkach pach­ną­cych sło­dy­cza­mi. Ma­ski ba­zu­ją na wy­cią­gach owo­co­wych: z czar­nej po­rze­czki, bo­rów­ki brusz­ni­cy, ole­jach orze­cho­wych: la­sko­wym i ma­ka­da­mia, ar­ga­no­wym, a tak­że eks­trak­tach z ko­ko­sa i sie­mie­nia lnia­ne­go. Do­stęp­ne są wer­sje: do wło­sów znisz­czo­nych, od­wod­nio­nych i przed­łu­ża­ją­ca ży­wot­ność ko­lo­ru.

Od re­dak­cji: Marka jest mało znana, a szkoda, bo wszelkie produkty REF, które testowałam, były znakomite. Te maseczki również. Produkt jest ten sam co w dużych opakowaniach. Wersja mini sprawdzi się w podróży. Na długie i gęste włosy to ok. 3-4 porcje.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.