Regulamin konkursu Wakacyjne inspiracje

Regulamin konkursu "Wakacyjne inspiracje"

Regulamin konkursu "Wakacyjne inspiracje"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie " Wakacyjne inspiracje" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://groszki.pl , zwanego dalej "Serwisem", w terminie od 27 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27 lipca 2011 roku od godziny 17.00 do dnia 28 sierpnia 2011 roku do godziny 23:59.

a) założyć w Serwisie w ramach aplikacji Blox Lite swojego bloga,

b) na utworzonym blogu umieścić kolaż lub zdjęcie swojego autorstwa dotyczące modowych inspiracji na lato 2011 oraz krótki opis z uzasadnieniem.

2. Jeden uczestnik Konkursu może opublikować na swoim blogu wiele kolaży z opisami , z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu.

3. Poprzez publikację zdjęć, kolaży i treści w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść umieszczona na blogu  nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia do Konkursu. Obostrzenia dotyczące zdjęć publikowanych na blogach w ramach aplikacji Blox Lite podlegają regulaminowi Blox Lite.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni  tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej w dniu 29 sierpnia 2011 roku Redakcja wybierze najciekawsze zgłoszenia i opublikuje je na serwisie Groszki.pl Wybór Zwycięzcy Konkursu zależny będzie od wyników głosowania w sondażu przez Czytelniczki.

5. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wynik konkursu oraz zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez uczestnika przy rejestracji w serwisie Groszki.pl. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany odpowiedzieć na maila wysłanego przez Organizatora na adres wskazany przy rejestracji w Serwisie w ciągu 48 godzin od momentu jego wysłania. Jeśli nie spełni tego warunku, prawo do nagrody przechodzi na osobę, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu Czytelniczek.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest kuferek na kosmetyki z niespodziankami - wartość nagrody wynosi 300zł.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Groszki.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - Wakacyjne Inspiracje", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy Konkursu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Więcej o: