Moda w wersji XL: duży rozmiar to nie problem

Duży biust, szerokie biodra, masywne uda i mocne nogi to nie?kłopot. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie fasony i zastosujesz sprawdzone triki, by wyglądać naprawdę świetnie. Zobacz, jakich krojów unikać, a które zostawić w swojej garderobie.
Fasony dla rozmiaru XL Fasony dla rozmiaru XL kolaż avanti24

Fasony, które są idealne dla kobiet w rozmiarze XL i większym

Spod­nie -  ide­a­ł to mo­de­le z lek­ko pod­wyż­szo­nym sta­nem (wy­dłu­żą no­gi), z kan­ta­mi (two­rząc pio­no­wą li­nię wy­dłu­ża­ją i wy­szczu­pla­ją) oraz z kon­tu­ro­wa­ną ta­lią (z ty­łu nie­co wyż­szą niż z przo­du - ten za­bieg ład­nie pod­kre­śla ko­bie­ce kształ­ty).

Dżin­sy po­win­ny mieć pro­ste no­gaw­ki o śred­niej szero­ko­ści. Je­śli bę­dą w ciem­nym gra­na­cie, op­tycz­nie wy­smu­klą i wy­dłu­żą no­gi. Kie­sze­nie po­win­ny być umiesz­czo­ne wy­so­ko - nad­a­dzą zgrab­ny kształt po­ślad­kom.

Warunek: aby spod­nie wy­glą­da­ły na to­bie efek­tow­nie, po­win­ny być do­pa­so­wa­ne na pupie.

Bluz­ki ko­szu­lo­we - spraw­dzą się przed­łu­ża­ne, lek­ko pli­so­wa­ne, wzo­rzy­ste, na­wet w kwiat­ki. To uni­wersalny i wy­smu­kla­ją­cy strój, ale wybieraj uszyte z?lek­kiej tka­ni­ny. Bluz­ki i ko­szu­le po­win­ny się­gać li­nii bio­der, a je­śli bę­dą mia­ły lek­ko roz­klo­szo­wa­ny dół, stwo­rzy on wra­że­nie kształ­tnych bio­der.

Su­kien­ki -  świet­ne bę­dą mo­de­le ko­per­to­we z de­kol­tem w szpic - to wy­dłu­ży op­tycz­nie tors i prze­ła­mie sze­ro­kość syl­wet­ki. Faso­ny em­pi­ro­we stwo­rzą wy­so­ką li­nię ta­lii - tuż pod biu­stem, na wy­so­ko­ści że­ber, co wy­dłu­ży dol­ne par­tie syl­wet­ki i pod­kre­śli li­nię biu­stu. Natomiast su­kien­ki o li­nii A wy­szczu­plą op­tycz­nie tors i?natu­ral­nie ­zama­sku­ją zbyt ob­fi­te bio­dra.

Płasz­cze - wy­bie­raj mo­de­le jed­no­rzę­do­we, w jed­no­li­tym, ale zde­cy­do­wa­nym i wy­ra­zi­stym ko­lo­rze (np. fio­let, bor­do, gra­nat, cze­ko­la­do­wy brąz). Uwa­ga! Czerń wy­o­strzy kształ­ty i mocniej niż inne kolory pod­kre­śli sze­ro­kość syl­wet­ki.

Spód­ni­ce - spraw­dzą się mo­de­le z wyż­szym sta­nem, roz­klo­szo­wa­ne, w sty­lu lat 50. Warunek: spód­ni­ca po­win­na być do­brze dopa­so­wa­na w ta­lii i na brzu­chu. Je­że­li masz szczup­łe no­gi, może być nie­co krót­sza.

Fasony niekorzystne dla rozmiaru XL Fasony niekorzystne dla rozmiaru XL kolaż avanti24

Fasony, których powinnaś unikać

Gol­fy i wy­so­kie koł­nie­rze - skra­ca­ją szy­ję i na­da­ją twa­rzy okrąg­ły kształt. Z da­le­ka znieksz­tał­ca­ją op­tycz­nie syl­wet­kę.

Krót­kie ża­kie­ty koń­czą­ce się na?wy­so­ko­ści ta­lii - spra­wią, że syl­wet­ka wy­da się jesz­cze bar­dziej przy­sa­dzi­sta, a te za­pi­na­ne wy­so­ko na gu­zi­ki po­sze­rzą op­tycz­nie gór­ne par­tie ciała. Z ko­lei ob­szer­ne ża­kie­ty o mę­skim fa­so­nie spowodują, że bę­dziesz wy­glą­da­ła bez­kształ­tnie.

Spod­nie o ob­ni­żo­nym sta­nie - skra­ca­ją op­tycz­nie no­gi, gro­te­sko­wo wy­dłu­ża­ją tors. Natomiast mo­de­le zbyt sze­rokie i zwę­ża­ne na do­le, z za­kład­ka­mi, ela­stycz­ny­mi ścią­ga­cza­mi w pa­sie al­bo man­kie­ta­mi na do­le no­ga­wek pod­kre­śla­ją sze­ro­kość bio­der, po­wię­ksza­ją op­tycz­nie po­ślad­ki, skra­ca­ją syl­wet­kę i do­da­ją jej cięż­ko­ści. Uwaga na długość! Pamiętaj, że przykrót­kie spod­nie po­gru­bia­ją i?bez­li­toś­nie skra­ca­ją no­gi.

Su­kien­ki z ela­stycz­nych tka­nin - pod­kre­śla­ją i de­ma­sku­ją de­fek­ty: 'wa­łe­czki', brzuch, brak ta­lii, zwłasz­cza gdy nie ko­rzys­tasz z?bie­liz­ny mo­de­lu­ją­cej.

Płasz­cze z pa­skiem - pa­sek z tka­ni­ny znik­nie w?ob­fi­to­ści twoich kształ­tów.

Dodatki dla rozmiaru XL Dodatki dla rozmiaru XL kolaż avanti24

Dodatki idealne dla rozmiarów XL i większych

Dłu­gie sza­le - mo­gą być no­szo­ne za­miast pa­ska ja­ko szar­fa w ta­lii al­bo kla­sycz­nie -  wo­kół szyi, z koń­ca­mi zwi­sa­ją­cy­mi wzdłuż cia­ła ? to op­tycz­nie wy­szczu­pli syl­wet­kę.

Szpil­ki, pół­szpil­ki, ko­tur­ny - wy­so­kie ob­ca­sy wy­smu­klą op­tycz­nie no­gi. Mo­de­le bu­tów głę­bo­ko wy­cię­te w pal­cach i przy pod­bi­ciu dzia­ła­ją po­dob­nie!

Ko­za­ki - wy­łącz­nie te o wy­so­ko­ści cho­lew­ki do ko­la­n, bez ozdób - ide­al­nie za­ma­sku­ją ma­syw­ne łyd­ki.

To­reb­ki - śred­niej wiel­ko­ści, mięk­kie, naj­le­piej z ma­to­wej skó­ry, za­mszu lub tka­ni­ny. Bę­dą na­tu­ral­nie kom­po­no­wa­ły się z fi­gu­rą, do­brze, by mia­ły op­ły­wo­we kształ­ty.

Dodatki niekorzystne dla rozmiaru XL Dodatki niekorzystne dla rozmiaru XL kolaż avanti24

Dodatki, z których powinnaś zrezygnować

Wąskie paski - dodatkowo podkreślają szerokość sylwetki albo są... niewidoczne.

Buty zapinane lub wiązane wokół kostki - podkreślają masywne łydki i przełamują linię nóg, dodatkowo skracając sylwetkę. Z kolei te z za­o­krą­glo­nym przo­dem, na?pła­skiej po­desz­wie skra­ca­ją i po­gru­bia­ją.

Duże torebki o geometrycznych kształtach zwrócą uwagę na masywną sylwetkę, podobnie modele połyskliwe, metalizowane lub lakierowane.

Duża biżuteria - duże naszyjniki nadmiernie powiększają obfity biust, z kolei ciężkie bransolety podkreślają masywność rąk

Więcej o: