Typ gwiazdy: Anna Teliczan

Subtelna, dziewczęca, kocha styl retro, również w muzyce. Anna Teliczan wydała płytę ?Ania Teliczan?, a u nas udowadnia, że kobiecość jest modna.
Typ gwiazdy: Anna Teliczan Typ gwiazdy: Anna Teliczan Avanti

Typ gwiazdy: Anna Teliczan

Na co dzień Ania preferuje pro­ste fa­so­ny ? zwłasz­cza ołów­ko­we spód­ni­ce, bo jak mówi, ze­sta­wio­ne na­wet z pro­stym T-shir­tem two­rzą efek­tow­ny strój.

Na wiel­kie wyj­ścia wy­bie­ram ele­gan­cką kla­sy­kę, naj­czę­ściej su­kien­ki z de­kol­tem ? mó­wi.

Ulu­bio­ne ko­lo­ry? Raczej sto­no­wa­ne: czerń, biel, sza­ro­ści. In­ten­syw­ne bar­wy sta­no­wią najwy­żej ma­ły do­da­tek, np. w po­sta­ci pa­ska, bi­żu­te­rii czy moc­ne­go ak­cen­tu na ustach.

Choć na co dzień ra­czej nie no­szę ko­lo­ro­wych rze­czy, bar­dzo spo­do­ba­ła mi się wa­sza sty­li­za­cja. Strój jest kla­sycz­ny, ale ko­lor wno­si do nie­go tro­chę sza­leń­stwa.


Ania przy­zna­je, że uwiel­bia re­tro. To dla niej kwin­te­sen­cja ko­bie­co­ści. Stro­je
z prze­szło­ści udo­wad­nia­ją, że nie trze­ba od­sła­niać zbyt wie­le, by wy­glą­dać zja­wi­sko­wo.

Kolczyki Apart - 159 zł

Srebro, cyrkonie

Typ gwiazdy: Anna Teliczan Typ gwiazdy: Anna Teliczan Avanti

Typ gwiazdy: Anna Teliczan

Spód­ni­ca H&M  - 79,90 zł
Po­lie­ster, wiskoza, bawełna

Bluz­ka H&M   - 99,90 zł, Poliester

Pa­sek Mohito - 19,90 zł, Zamsz ekologiczny

Bran­so­let­ka Apart - od 299 zł
Srebro rodowane, cyrkonie

Typ gwiazdy: Anna Teliczan Typ gwiazdy: Anna Teliczan Avanti

Typ gwiazdy: Anna Teliczan

Torebka Mohito - 59,90 zł

Zamsz, metal

Spód­ni­ca H&M  - 79,90 zł

Po­lie­ster, wiskoza, bawełna

Typ gwiazdy: Anna Teliczan Typ gwiazdy: Anna Teliczan Avanti

Typ gwiazdy: Anna Teliczan

Rajstopy Veneziana - 19 zł

Poliamid

Buty Aldo - 349 zł

Zamsz

Więcej o: