Regulamin konkursu "Wygraj metamorfozę z Gok Wanem i Avanti"

1.    Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Wygraj metamorfozę z Gok Wanem i Avanti""" ("Konkurs").

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj metamorfozę z Gok Wanem i Avanti"

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.    Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Wygraj metamorfozę z Gok Wanem i Avanti""" ("Konkurs").

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3.      Organizatorem Konkursu jest  zwana dalej "Organizatorem".

4.      Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30.09.2011 od godziny  12.00 do do 15.10.2011 roku do godziny 24.00 za pośrednictwem serwisu Organizatora Avanti24.pl dostępnego pod adresem www.avanti24.pl .

5.      Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie zdjęcia twarzy i sylwetko oraz opisanie dlaczego marzy o metamorfizie z Gokiem. i przesłanie na adres metamorfozy@agora.pl; w sposób określony w § 3.

4. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i zdjęcia uczestników konkursu i ich prace zgłoszone do Konkursu będą publikowane w serwisie Avanti24.pl w toku Konkursu oraz w ramach ogłoszenia jego wyników.

§ 3 Przebieg Konkursu

1.      Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Uczestnicy przystępują do Konkursu przesyłając zdjęcia twarzy i sylwetki oraz opis dlaczego marzy o metamorfizie z Gokiem. i przesłanie na adres metamorfozy@agora.plw temacie wpisując: KONKURS Z Metamorfoza z Gok Wanem i Avanti W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania), numer telefonu kontaktowego.

3.      Kompletne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, należy przesłać w terminie przyjmowania zgłoszeń określonym w §1 ust. 4. Zgłoszenia niekompletne lub takie, które wpłyną do Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4.      Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5.      Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Spośród zgłoszeń konkursowych przesłanych zgodnie z zasadami §2 i §3 Regulaminu jury Konkursu wyłoni 3 finalistów nagrodzonych nagrodami rzeczowym wskazanymi w § 4 ust 1, których prace zostaną zaprezentowane w serwisie Avanti24.pl.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie jest metamorfoza z Gok Wanem która odbędzie się 30 października 2011w Łodzi w Centrum Handlowym Port Łódź . Organizator nie ponosi kosztów dojazdu lauraeta.

1.       Finalistami nagrodzonymi nagrodami wskazanymi w ust. 1 zostanie łącznie 1 uczestnik Konkursu wyłonionych przez jury, których opis uznany zostanie za najbardziej oryginalny i wyjątkowy.

2.       Organizator wyśle do nagrodzonych w Konkursie informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe, najpóźniej do dnia 20 października 2011.

3.       Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 6 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi Konkursu wybranemu przez jury.

4.       Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych.

5.       Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.avanti24.pl w terminie do 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców, wskazanej w ust. 3.

6.       Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z Unisono", w terminie do dnia 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym

2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Szczególne

Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a)      posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych prac oraz wykorzystania wizerunku osób widniejących na nich, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b)      wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie nadesłanych prac w serwisie Avanti24.pl oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora;

c)      zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1.       Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.avanti24.pl.

2.       Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 30 września 2011 r.