Testujemy kremy BB

Kremy BB czyli czyli beauty balm to świetna alternatywa na lato dla ciężkich podkładów. Wyrównują koloryt, nawilżają i zapewniają ochronę przeciwsłoneczną. Niemal każda marka kosmetyczna ma kremy BB w swojej ofercie. Wybrałyśmy produkty z droższej i tańszej półki cenowej, przetestowałyśmy je i sprawdziłyśmy, które z nich okazały się najlepsze.
Krem BB Krem BB Garnier

Krem BB CZYSTA SKÓRA 5 W 1 Garnier 24 zł/50 ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Krem BB z SPF 15 prze­ciw nie­do­sko­na­ło­ściom do skó­ry tłu­stej i mie­sza­nej. Zmniej­sza wi­docz­ność po­rów, wy­rów­nu­je ko­lo­ryt i ma­tu­je skó­rę.

Agniesz­ka: Bardzo gęsty. Wy­daj­ny, ale trze­ba uwa­żać przy apli­ka­cji, gdyż mo­że po­zo­sta­wiać smu­gi. Ma lek­kie kry­cie, nie ma­sku­je do koń­ca nie­do­sko­na­ło­ści. Świet­nie ma­tuje twarz. Po kil­ku go­dzi­nach miej­sca­mi się ście­ra. Moja ocena: warto kupić!

Pa­u­li­na: Ła­two się roz­pro­wa­dza, choć cza­sem zo­sta­wia smu­gi. Przezna­czo­ny ra­czej dla ko­biet z?ład­ną ce­rą, nie kry­je nie­do­sko­na­ło­ści, ro­lu­je się pod ocza­mi i je­dy­nie de­li­kat­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt. Wy­ma­ga zma­to­wie­nia pu­drem. Po 4-5 godzinach za­czy­na się ście­rać. Ma draż­nią­cy za­pach, utrzy­mu­jący się przez ca­ły dzień. Moja ocena: zastanowię się.

Krem BB Krem BB Clinique

Krem BB ANTI-BLEMISH SOLUTIONS Clinique 140 zł/40ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Krem z SPF 40 do skó­ry tłu­stej i trądzikowej. Za­pew­nia nie­ska­zi­tel­ne wy­koń­cze­nie, ma­sku­je wy­pry­ski i nie za­ty­ka po­rów.

Kse­nia: Ma bar­dzo wodnistą kon­sy­sten­cję i nie­co prze­cie­ka mię­dzy pal­ca­mi. Trze­ba ostroż­nie go daw­ko­wać. Świet­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt, ma­sku­je nie­do­sko­na­ło­ści, na­wil­ża skó­rę i nie ciem­nie­je w cią­gu dnia. Da­je de­li­kat­ne, pu­dro­we wy­koń­cze­nie. Moja ocena: warto kupić

Agniesz­ka: Ma rzad­ką kon­sy­s­ten­cję, do­brze się na­kła­da i jest wy­daj­ny. Świet­nie ma­sku­je dro­bne nie­do­sko­na­ło­ści i za­czer­wienie­nia. Z odro­bi­ną ko­rek­to­ra i pu­dru ce­ra wy­glą­da pro­mien­nie i świe­żo. Nie da­je ma­to­we­go wy­koń­cze­nia i ko­niecz­ne są po­praw­ki w cią­gu dnia. Zde­cydo­wa­nie trze­ba się przy­pu­dro­wać. Moja ocena: świetny, muszę go mieć!

Kremy BB Kremy BB Dior

Krem BB DIORSKIN NUDE Dior 197 zł/30ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Na­wil­ża­ją­co-od­żyw­czy krem BB z SPF 10. Ko­ry­gu­je nie­do­sko­na­ło­ści, wy­gła­dza skó­rę i wy­rów­nu­je ko­lo­ryt.

Jo­an­na: Świet­nie się roz­pro­wa­dza i ład­nie sta­pia ze skó­rą. Wy­rów­nu­je ko­lo­ryt, tu­szu­je nie­do­sko­na­ło­ści, sub­tel­nie roz­świet­la i da­je efekt sa­ty­no­we­go ma­tu. Nie ro­lu­je się na skó­rze, więc moż­na na­kła­dać ko­lej­ne war­stwy. Utrzy­mu­je się przez ca­ły dzień, ale po kil­ku go­dzi­nach twarz nieco się błysz­czy. Nie wy­su­sza, nie za­ty­ka po­rów. Za­pach jest deli­kat­ny. Moja ocena: świetny, muszę go mieć!

An­na: Lek­ki krem, pięk­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt, a nie­do­skona­ło­ści są mniej wi­docz­ne. Po przy­pu­dro­wa­niu ra­no ma­ki­jaż utrzy­mu­je się przez ca­ły dzień bez ko­niecz­no­ści po­pra­wia­nia. Moja ocena: świetny, muszę go mieć!

Krem BB Krem BB Estee Lauder

Krem BB DAYWEAR ANTI- -OXIDANT BB CREME Estée Lauder 169 zł/30ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Lek­ki beztłuszczowy krem z SPF 15 do wszyst­kich ty­pów skó­ry. Daje lek­kie kry­cie, wyrów­nu­je ko­lo­ryt, wy­gła­dza, na­wil­ża i za­pew­nia pro­mien­ny blask.

Bar­ba­ra: Ła­two się roz­pro­wa­dza. Nie­ste­ty, pod­kre­śla su­che skór­ki i nie­co ciem­nie­je w cią­gu dnia. Mi­mo to ce­ra wy­glą­da świeżo i pro­mien­nie. Sub­tel­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt. Plus za ład­ny, świe­ży za­pach ogór­ków. Moja ocena: warto kupić

El­żbie­ta: Jest dość gęsty i trudno się roz­pro­wa­dza. Nie jest zbyt kry­ją­cy i nie ra­dzi so­bie z wię­kszy­mi nie­do­sko­nałościa­mi. Nie wy­rów­nu­je ko­lo­ry­tu i dość szyb­ko się ście­ra. Nie po­ma­ga utrwa­le­nie ca­ło­ści pu­drem. Podobał mi się efekt roz­świet­le­nia i na­wil­że­nia. Ogór­ko­wy za­pach nie przy­padł mi do gu­stu. Moja ocena: zastanowię się.

Krem BB Krem BB Rimmel

BB CREAM 9-IN-1 Rimmel 17 zł/30ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Krem upię­ksza­ją­cy z SPF 25. Na­wil­ża i od­ży­wia skó­rę, ma­sku­je nie­do­sko­na­ło­ści i po­ry, wy­gła­dza i za­pew­nia jed­no­cześ­nie pro­mien­ny i ma­to­wy wy­gląd.

Joanna: Łatwiej nałożyć go równomiernie za po­mo­cą pędz­la, bo kon­sy­sten­cja jest cięż­ka, jak­by gu­mo­wa­ta. Trze­ba apli­ko­wać cie­niut­ką war­stwę. Miej­sco­we do­kła­da­nie pro­duk­tu koń­czy się tym, że nie­e­ste­tycz­nie się wał­ku­je. Na­da­je skó­rze zdro­wy blask, kry­je mniej­sze nie­do­sko­na­ło­ści, wy­rów­nu­je ko­lo­ryt i nie wy­su­sza. Utrzy­mu­je się ca­ły dzień, ale wy­ma­ga przy­pu­dro­wa­nia, gdyż nie ma­tu­je. Moja ocena: zastanowię się.

Han­na: Dobrze się roz­pro­wa­dza, lek­ko kry­je bez efek­tu ma­ski. Ładnie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt i nie za­py­cha po­rów. Nie­ste­ty, nie ra­dzi so­bie z ma­sko­wa­niem wię­kszych nie­do­sko­na­ło­ści i sła­bo na­wil­ża. Plus za wy­so­ki filtr. Moja ocena: warto kupić.

Krem BB Krem BB Clarins

BB SKIN PERFECTING CREAM Clarins 129 zł/45 ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Udo­sko­na­la­ją­cy krem z SPF 25, za­pew­nia śred­nie kry­cie i sa­ty­no­we wy­koń­cze­nie. Wy­gła­dza i roz­świet­la ce­rę, mi­ni­ma­li­zu­je nie­do­sko­na­ło­ści i zmniej­sza za­czer­wie­nie­nia.

Han­na: Trudno się roz­pro­wa­dza, ale jest wy­daj­ny i do­brze się wchła­nia. Naj­jaś­niej­szy od­cień jest ide­al­ny na mo­ją lek­ko opa­lo­ną bu­zię. Niezbyt mocno kry­je, ale ład­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt i ma­sku­je nie­do­sko­na­ło­ści. Nie wy­su­sza ce­ry i dłu­go się utrzy­mu­je. Moja ocena: świetny, muszę go mieć!

Pa­u­li­na: Jest dość ciężki i tłusty, ale świet­nie na­wil­ża skórę. Nie kry­je, ale ład­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt. Ce­ra wy­glą­da na­tu­ral­nie i świe­żo. Da­je sa­ty­no­we wy­koń­cze­nie. Jest bar­dzo wy­daj­ny. Moja ocena: świetny, muszę go mieć!

Krem BB Krem BB Thalgo

BB CREAM SPF 15 Thalgo 88 zł/30ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Upię­ksza­ją­cy krem za­pew­nia skó­rze pro­mien­ny wy­gląd, na­wil­ża ją, usu­wa ozna­ki zmę­cze­nia i chro­ni przed pro­mie­nia­mi UV. Wy­gła­dza nie­do­sko­na­łości i wy­rów­nu­je ko­lo­ryt.

El­żbie­ta: Ma lek­ką kon­sy­sten­cję i ła­two się roz­pro­wa­dza. Świet­nie na­wil­ża skó­rę, wy­gła­dza ją, wy­rów­nu­je ko­lo­ryt i do­da­je bla­sku. Pięk­nie pach­nie. Moja ocena: świetny, muszę go mieć.

An­na: Jest dość gę­sty i trze­ba się napracować przy jego nakładaniu. Szyb­ko się wchła­nia i do­brze na­wil­ża, nie po­zo­sta­wia tłu­stej war­stwy. Za­wie­ra roz­świet­la­ją­ce dro­bin­ki, dzię­ki cze­mu skó­ra wy­glą­da pro­mien­nie. Sła­bo tu­szu­je nie­do­sko­na­ło­ści, ale ład­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt. Przy nie­do­sta­tecz­nym kry­ciu moż­na do­ło­żyć ko­lej­ną po­rcję kre­mu, gdyż się nie ro­lu­je. Moja ocena: warto kupić.

Krem BB Krem BB L'Oreal

SKIN PERFECTION BB CREAM 5 IN 1 L'Oréal Paris 30 zł/50ml

Zda­niem pro­du­cen­ta: Na­wil­ża­ją­cy krem BB z SPF 25. Ko­ry­gu­je za­czer­wie­nie­nia, ma­sku­je po­ry, wy­gła­dza nie­równo­ści i wy­rów­nu­je ko­lo­ryt.

Kse­nia: Nie jest ani za gę­sty, ani za rzad­ki, ma idealną konsystencję. Bardzo do­brze się roz­prowa­dza, nie ro­lu­je się, świet­nie sta­pia się ze skó­rą. Mam su­chą cerę, a ten krem do­brze ją na­wil­żył. Przez ca­ły dzień by­ła gład­ka bez efek­tu ma­ski. Nie­ste­ty, nie ko­ry­gu­je za­czer­wie­nień. Nie ma­tu­je, więc ko­niecz­ne by­ło uży­cie pu­dru. Nie za­ty­ka po­rów. Ma nie­co che­micz­ny za­pach. Moja ocena: warto kupić.

Bar­ba­ra: Ma przy­jem­ną kre­mo­wą kon­sy­sten­cję. Do­brze się wchła­nia i na­wil­ża skó­rę. Ład­nie wy­rów­nu­je ko­lo­ryt, ale nie jest kry­ją­cy. Świet­nie do­pa­so­wał się do mo­jej jas­nej kar­na­cji. Moja ocena: warto kupić!

Więcej o:
Copyright © Agora SA