Redakcja testuje: lipcowe nowości makijażowe

Zobaczcie, jakie kosmetyki do makijażu zachwyciły nas w tym miesiącu!
OPI Brazil OPI Brazil OPI Brazil

Lakiery OPI Brazil 49 zł/15 ml

Ko­lek­cja OPI Bra­zil ko­ja­rzy się z zie­le­nią tro­pi­kal­nych la­sów, pla­żą, ko­lo­ra­mi kar­na­wa­łu w Rio. W ga­mie są ko­lo­ry neo­nowe: żół­ty, tur­ku­so­wy, róż­owy, ko­ra­lo­wy, po­ma­rań­czo­wy, czer­wo­ny i sto­no­wa­ne: cze­ko­la­do­wy, ka­wo­wy, kre­mo­wy, man­go. Bar­wy te, jak każ­da z ko­lek­cji OPI poświęconych da­ne­mu kra­jo­wi, sym­bo­li­zu­ją określony re­gion i uka­zu­ją je­go tem­pe­ra­ment.

Od re­dak­cji: Dla każdego coś miłego - barwy dla nieco szalonych, romantycznych i praktycznych. Czysta zabawa kolorem. Dobra jakość i trwałość gwarantowana przez markę.

Zdjęcie OPI Brights Lakier do paznokci 331916 Zdjęcie OPI Brights Lakier do paznokci 479372 Zdjęcie OPI Classics Lakier do paznokci 15 ml 435911 Zdjęcie OPI If You Moust You Moust 211125-0056
OPI Brights Lakier OPI Brights Lakier OPI Classics Lakier OPI If You Moust You Moust
Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ?
źródło: Okazje.info
Dior It-Line Dior It-Line Dior It-Line

Dior It-Line 145 zł

Li­ner It-Li­ne to must ha­ve dla fas­hio­ni­stek. Że­lo­wa for­mu­ła spra­wia, że ko­lor pięk­nie lśni, utrzy­mu­je się przez wie­le go­dzin i ła­two zmywa się ciep­łą wo­dą lub pły­nem do de­ma­ki­ja­żu. Czte­ry od­cie­nie: czerń, róż, fio­let i cha­ber moż­na sto­so­wać osob­no lub two­rzyć odważ­ne kon­tra­sto­we kom­bi­na­cje.

Od re­dak­cji: Na­sy­co­ne, elek­try­zu­ją­ce bar­wy. Su­perpo­mysł zł kon­tra­sto­wy­mi kre­ska­mi, któ­re lan­su­je Dior. Ma­lu­je się dwie ko­lo­ro­we kre­ski jed­na pod dru­gą lub ze­sta­wia ko­lor z kla­sycz­ną czer­nią. Pę­dzel­ki uła­twia­ją równo­mier­ną apli­ka­cję tu­szu. Wbrew obiet­ni­cy pro­du­cen­ta kre­ski nie błysz­czą. Li­ner nie­co się osy­pu­je i od­bi­ja na po­wie­kach. Dość wol­no schnie.

Maybelline Maybelline Maybelline

Color Sensational Vividis Maybelline 27 zł

Co­lor Sen­sa­tio­nal Vi­vi­dis to 6 ży­wych barw, ko­lor na ustach jest ta­ki sam jak na po­mad­ce. For­mu­ła z bia­ły­mi mi­ne­ra­ła­mi po­kry­ty­mi pig­men­ta­mi spra­wia, że na­tu­ral­ny ko­lor ust nie prze­świ­tu­je spod war­stwy po­mad­ki. Jed­no­cześ­nie kre­mo­wa kon­sy­sten­cja uła­twia ide­al­nie rów­ną apli­ka­cję, a mio­do­wy nek­tar wspo­ma­ga na­wil­ża­nie na­skór­ka.

Od re­dak­cji: Da­ją moc­ne kry­cie. Ko­lor jest in­ten­syw­ny, ma­to­wy. Są trwa­łe, wy­trzy­mu­ją na­wet je­dze­nie, tłuszcz uszka­dza ma­ki­jaż w mi­ni­mal­nym stop­niu. By zmyć po­mad­kę, trze­ba użyć kos­me­ty­ku do de­ma­ki­ja­żu.

Zdjęcie Maybelline Color Sensational High Shine szminka 255 mauve diamonds Zdjęcie Maybelline Color Sensational Szminka do Ust Electric Fuchsia 970 Zdjęcie Maybelline Color Sensational Szminka do Ust Orange Edge 980 Zdjęcie Maybelline Color Sensational Szminka do Ust Pop of Cherry 975
Maybelline Color Maybelline Color Maybelline Color Maybelline Color
Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ?
źródło: Okazje.info
L'Oreal L'Oreal L'Oreal

Color Riche Les Blancs L'Oréal Paris 20 zł

Biel to po­nad­cza­so­wa kla­sy­ka. Od­po­wie­dzią L'Oré­al Pa­ris na naj­no­wsze tren­dy jest ko­lek­cja la­kie­rów Co­lor Ri­che le Ver­nis Les Blancs. To pa­ste­lo­we od­cie­nie bie­li z de­li­kat­ną nu­tą ko­lo­ru: cy­try­no­we­go, se­le­dy­no­we­go, la­wen­do­we­go, mię­to­we­go, kre­mo­we­go. For­mu­ła nie pozosta­wia smug, już za pierw­szym po­cią­gnięciem gwa­ran­tu­je pięk­ny efekt.

Od re­dak­cji: Jed­na war­stwa jest lek­ko prze­świ­tu­ją­ca, nie­co w sty­lu french. Mlecz­ny efekt da­je dwu­krot­ne po­ma­lo­wa­nie płyt­ki. Ko­lo­ry są urze­ka­ją­ce, ide­al­ne do let­nich ubrań. La­kier utrzy­mu­je się ok. 3-4 dni.

ProVoke Eris ProVoke Eris ProVoke Eris

Fluid liftingujący ProVoke 89 zł

Je­den z pierw­szych przed­sta­wi­cie­li no­wej mar­ki Pro­Vo­ke spod szyl­du Dr Ire­na Eris. Lekki flu­id lif­tin­gu­ją­cy sta­je się nie­za­u­wa­żal­ny zaraz po rozprowadzeniu. Na­tych­miast wy­gła­dza ce­rę i wy­rów­nu­je jej ko­lo­ryt. Za­wie­ra kom­pleks od­mła­dza­ją­cy, któ­ry re­ge­ne­ru­je, na­wil­ża i po­pra­wia sprę­ży­stość skó­ry. Po­ma­ga przy­wró­cić jędr­ność.

Od re­dak­cji: Po­le­cam do su­chej skó­ry. Na tłu­stej po­wo­du­je sil­ne błysz­cze­nie. Do­sko­na­le się roz­prowa­dza cie­niut­ką war­stew­ką. Kry­je śred­nio. Na­da­je skó­rze sa­ty­no­wy wy­gląd, tu­szu­je drob­ne zmar­szczki.

Dr Irena Eris PROVOKE LIFT fluid liftingujący
w okazje.info
Bourjois Bourjois Bourjois

Volume Glamour Max Holidays Bourjois 29,99 zł

Ma­sca­ra Vo­lu­me Gla­mo­ur Max Ho­li­days stwo­rzo­na, by towarzy­szyć w wa­ka­cyj­nych wo­ja­żach. Wyjąt­ko­wo ma­łe (aczkol­wiek po­jem­ne) opak­owa­nie mie­ści się na­wet w kie­sze­ni. Wodoodporny tusz za­pew­nia trwa­ły ma­ki­jaż na ka­żdą po­go­dę. Ma­sca­ra jest do­stęp­na w wa­rian­cie in­ten­syw­nej czer­ni oraz elek­trycz­ne­go nie­bie­skie­go.

Od re­dak­cji: Łatwo się rozprowadza. Niebieski wygląda efektownie na samych końcach rzęs. Gdy pokrywa całe, wygląda jaskrawie. Czarny dodaje super- objętości. Trudno się zmywa.

BOURJOIS Paris Mascara Volume Glamour Max Holidays Tusz do rzęs
w okazje.info
Więcej o: