Typ gwiazdy: Magdalena Turczeniewicz

W serialu ?Galeria? Magdalena Turczeniewicz ubiera się na luzie. Nas zachwyciła elegancją w stylu Audrey Hepburn.
Typ gwiazdy Typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

Ma­gda ma wie­le wdzię­ku, a jej do­dat­ko­wym atu­tem jest nie­ba­nal­na uro­da. Na co dzień nie pod­ą­ża za tren­da­mi w mo­dzie.

Nie mam okre­ślo­ne­go stylu - mó­wi.  To, w co się ubie­ram, za­le­ży od mo­je­go sa­mo­po­czu­cia. Czę­ściej moż­na mnie zobaczyć w dżin­sach i 'cha­rak­ter­nych' bu­tach niż w su­kien­ce i szpil­kach.

Lu­bi mi­ni­ma­lizm ko­lo­ry­stycz­ny -  do­brze czu­je się w sto­no­wa­nych ko­lo­rach: be­żach, brą­zach i czer­ni. Jej se­ria­lo­wa bo­ha­ter­ka -  Ka­ro­li­na -  to oso­ba otwar­ta i na­tu­ral­na.

Po­dob­nie jak ja, nie po­trze­bu­je po­twier­dze­nia swo­jej war­to­ści w oczach in­nych, co prze­ja­wia się rów­nież w jej nie­wy­mu­szo­nym sty­lu...

Ma­gda miesz­ka we Fran­cji. Osta­t­nio bar­dzo po­lu­bi­ła ubra­nia mar­ki Com­pto­ir des Co­ton­niers.

-  Łą­czą pro­sto­tę, pa­ry­ski szyk i ele­gan­cję -  tłumaczy.

Cho­ciaż naj­czę­ściej wybiera wy­go­dę, gdy do­pa­da ją tęsk­no­ta za tym, by po­czuć się ko­bie­co, sięga po kla­sy­kę.

Uwiel­biam la­ta 50. i styl Au­drey Hep­burn -  opowiada.  Ona jest dla mnie uo­so­bie­niem wdzię­ku i ele­gan­cji, dla­te­go z przy­jem­no­ścią pod­da­łam się tej sty­li­za­cji.

typ gwiazdy typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

218 zł kol­czy­ki Pan­do­ra Sre­bro, kwarc 29,90 zł

opa­ska I am Po­lie­ster

typ gwiazdy typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

34,90 zł rę­ka­wi­czki Bershka Po­lie­ster 109 zł

pier­ścio­nek Apart Sre­bro, cyr­ko­nie

typ gwiazdy typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

399 zł su­kien­ka Ri­ver Is­land Po­lie­ster, ela­stan

typ gwiazdy typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

249 zł to­reb­ka INVUU Po­lie­ster

typ gwiazdy typ gwiazdy Fot. Albert Zawada

Magdalena Turczeniewicz

329 zł bu­ty­ Ni­ne West Skó­ra

Więcej o: