Fryzury na jesień 2011

Koloryzacja - delikatne lub kontrastowe refleksy. Uczesania - dużo loków albo proste, geometryczne linie. Najważniejsze hasło w stylizacji fryzur? Dynamika. Włosy mają żyć własnym życiem.
L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel

L'Oreal Professionnel - słodycz karmelu

Ciepły ciemny blond z karmelowymi refleksami. Włosy lekko cieniowane na całej długości, rozdzielone asymetrycznym przedziałkiem. Z jednej strony rozpuszczone, z drugiej splecione w luźny warkocz.

Hair Coif Hair Coif Hair Coif

Hair Coif - słoneczny blask

Ciepły jasny blond z rdzawymi refleksami w spodniej warstwie. Włosy długie, wycieniowane przy twarzy oraz na końcach. Przekładany przedziałek, włosy wyprostowane.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - nadziewana czekolada

Chłod­ny śred­ni brąz z moc­nym ak­cen­tem blon­d wple­cio­nym mię­dzy wierz­chnią i spod­nią war­stwę wło­sów. Sze­ro­ka, gę­sta i dłu­ga grzyw­ka. Po­zo­sta­łe wło­sy moc­no wy­cie­nio­wa­ne, roz­wich­rzo­ne. Tył unie­sio­ny tapi­ro­wa­niem.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - krucza czerń

Jed­no­li­ta lśnią­ca czerń pod­kreślo­na wo­skiem. Wło­sy ze­bra­ne do ty­łu, moc­no na­tapiro­wa­ne od spo­du, wy­gła­dzo­ne z wierz­chu. Upię­te w gładki, fan­ta­zyj­ny kok.

Dessange Dessange Dessange

Dessange - sól i pieprz

Jas­ny po­pie­la­ty blond w po­łą­cze­niu z wy­raź­ny­mi pa­sem­ka­mi chłod­ne­go brą­zu. Dłu­gie, cie­nio­wane wło­sy za­krę­co­ne w gru­be fa­le. Roz­dzie­lo­ne asy­me­trycz­nym prze­dział­kiem, z bo­ku ze­bra­ne w luź­ny war­kocz.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - tajemniczy fiolet

Czerń z gra­na­to­wym ref­lek­sem zmie­sza­na z pas­ma­mi ober­ży­no­we­go fio­le­tu. Sze­ro­ka, dłu­ga, trój­kąt­na grzyw­ka roz­po­czy­na­ją­ca się na czub­ku gło­wy. Po­zo­sta­łe wło­sy pro­ste, rów­ne, za­cze­sa­ne sy­me­trycz­nie.

lovely Look lovely Look lovely Look

Lovely Look - świetlisty brąz

Chłod­ny śred­ni brąz prze­świet­lo­ny drob­ny­mi ref­lek­sa­mi sta­re­go zło­ta. Wszyst­kie wło­sy tej sa­mej dłu­go­ści, zmierz­wio­ne pal­ca­mi, z wy­raź­nie za­zna­czo­ny­mi kos­my­ka­mi na­stroszo­ny­mi wo­kół gło­wy.

Wella Wella Wella

Wella - anielska poświata

Bardzo jasny, platynowy chłodny blond. Klasyczny bob z mocno asymetrycznym przedziałkiem.

L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel

L'Oreal Professionnel - srebro i złoto

Sub­tel­na mie­szan­ka prze­ni­ka­ją­cych się cie­niut­kich pa­se­mek zło­ciste­go i po­pie­la­te­go blon­d. Dłu­gie, cie­nio­wa­ne wło­sy moc­no uniesione u na­sa­dy, luź­no pod­pię­te z ty­łu. Przy twa­rzy swo­bod­nie wy­pusz­czo­ne kos­my­ki.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - niewinny róż

Ba­za w ko­lo­rze ciem­ny blond. Z przo­du na­ło­żo­ne ró­żo­we pas­ma z pla­ty­no­wy­mi ref­lek­sa­mi. Li­nia krót­kie­go bo­ba. Wło­sy roz­cze­sa­ne pro­mie­ni­ście wo­kół gło­wy, ukoś­nie na twa­rzy.

Framesi Framesi Framesi

Framesi - lisia rudość

Zło­ty blond i jas­ny, kasz­tano­wy brąz zmie­sza­ne tak, by dać efekt li­sie­go fu­ter­ka. Wło­sy za ucho, roz­dzie­lone bocz­nym, krót­kim prze­­dział­kiem, za­cze­sa­ne ukoś­nie na czo­ło.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - miodowy blond

Jas­ny beż i de­li­kat­ne zło­to prze­ni­ka­ją się wza­jem­nie. Fry­zu­ra o li­nii pieczarki, ide­al­nie wy­gła­dzo­na. Wło­sy roz­cze­sa­ne pro­mie­ni­ście wo­kół czub­ka gło­wy.

L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel L'Oreal Professionnel

L'Oreal Professionnel - trzy kolory

Pla­ty­no­wy i śred­ni blond plus man­da­ryn­ka w wy­raź­nych, prze­pla­tają­cych się pas­mach. Wło­sy krót­kie, z ty­łu roz­wich­rzo­ne. Grzyw­ka za­cze­sa­na na czo­ło z wy­pusz­czo­ny­mi kil­ko­ma dłuż­szy­mi kos­my­ka­mi.

Schwarzkopf Schwarzkopf Schwarzkopf

Schwarzkopf - rajski ptak

Głębo­ka czerń z in­ten­syw­nym, kon­tra­sto­wym po­marań­czem. Tył rów­ny, bo­ki i grzyw­ka wy­stop­nio­wa­ne ge­o­me­trycz­nie. Wierz­chnia, ko­lo­ro­wa war­stwa wło­sów wy­cie­nio­wa­na, ułożona w lek­kie piór­ka na­ło­żo­ne na ciem­ne tło.

Framesi Framesi Framesi

Framesi - płomienna miedź

Po­ma­rańcz w czer­wo­nej to­na­cji ja­ko ko­lor ba­zo­wy prze­ła­ma­ny zło­ty­mi kos­my­ka­mi. Wło­sy dłu­gie, lek­ko cie­nio­wa­ne na ca­łej dłu­go­ści. Za­krę­co­ne w śred­niej gru­bo­ści lo­ki, roz­wich­rzo­ne pal­ca­mi i roz­du­mu­cha­ne su­szar­ką.

Więcej o: