REGULAMIN KONKURSU SMSowego Avanti 11/14 i Miss Sporty

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Avanti nr 11/2014 (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Avanti" i właścicielem serwisu www.avanti24.pl.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 31 października 2014 roku, od godziny 00:01 do dnia 14 listopada 2014 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie sms-a z propozycją hasła reklamowego dla marki Miss Sporty (zwane dalej "Hasłem reklamowym"). Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2. Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając SMSa (krótką wiadomość tekstową) o treści: AVANTI.hasło reklamowe dla marki Miss Sporty na numer 7268 (koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT, tj. 2,46 zł z VAT).

3. Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce".

4. W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek . Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

5 . SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 3. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie .

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS z różnymi hasłami reklamowymi, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru więcej niż jednego Hasła reklamowego przez Organizatora jako zasługującego na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednego hasła przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych Haseł reklamowych o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru Hasła reklamowego (Haseł reklamowych) celem przyznania wszystkich 10 (dziesięciu) nagród.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 10 Uczestników, których propozycje haseł zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze.

3. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 15 dni po zakończeniu konkursu (tj. do 28 listopada 2014) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 2,46 zł brutto), w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej cz asie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

4. Nadesłanie Haseł reklamowych z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie haseł autorstwa jednej osoby.

5. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

6. Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

7. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest 10 zestawów kosmetyków marki Miss Sporty, w skład każdego zestawu wchodzą:

- kredka do oczu Cat's Eyes

- szminka w płynie LipMillionaire,

- tusz do rzęs LashMillionaire,

- krem Morning Baby! BB Cream,

- lakier CrushOn You,

- lakier Lasting Colour,

- odżywka do paznokci Nail Expert 5w1,

- cień do powiek ,

- bronzer Ohh Tan

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Avanti", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 11/2014 Avanti", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie Hasła reklamowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy za pośrednictwem sieci internet w serwisie www.avanti24.pl lub na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.avanti24.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 października 2014 roku.

Copyright © Agora SA