Testujemy: Kremy do cery wrażliwej

Zapewniają kompleksową ochronę twojej twarzy: odbudowują płaszcz lipidowy skóry, łagodzą podrażnienia i nawilżają.
Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej

Skó­ra wrażli­wa nie jest od­por­na na dzia­ła­nie czyn­ni­ków ze­wnęt­rz­nych - wia­tru, słoń­ca, mro­zu, zmian tem­pe­ra­tur, a tak­że... kos­me­ty­ków.

Pod wpły­wem stre­su­ją­ce­go czyn­ni­ka ła­two się czer­wie­ni, pie­cze, ma ten­den­cję do pę­kających na­czy­nek. Naj­czę­ściej jest to wi­na nie­zdro­we­go try­bu ży­cia i źle do­bra­nej pie­lęg­­­na­cji po­łą­czo­nej ze zły­mi na­wy­ka­mi, np. my­cia twarzy zbyt go­rą­cą wo­dą i środ­ka­mi nisz­czą­cy­mi ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy. Wraż­li­wa mo­że być za­rów­no su­cha, jak i tłu­sta ce­ra.

W obu przy­pad­kach naj­waż­niej­sza jest dbałość o od­po­wied­nie na­wil­że­nie i ochro­nę, by przy­wró­cić jej od­por­ność. Istot­ne też, by od­róż­nić nad­wraż­li­wość od aler­gii. Skó­ra wraż­li­wa re­a­gu­je na­tych­miast po kon­tak­cie ze szko­dli­wym czyn­ni­kiem i tyl­ko w da­nym miej­scu. Reakcja aler­gicz­na mo­że się od­wlec w cza­sie i prze­waż­nie do­ty­czy ca­łe­go or­ga­niz­mu.

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej

1    tragescreme Alterna/Rossmann,  9,99 zł/50 ml

2    bawełna Bielenda,  16 zł/50 ml

3    dermo-care treatment Yves Rocher,  59 zł/50 ml

4    cera wrażliwa  krem odżywczy AA, 19 zł/50 ml

5    delicate moisturising cream Matis, 183 zł/50 ml

6    redness relief Dermalogica,  175 zł/40 ml

7    Vita-sensilium krem głęboko nawilżający Pharmaceris,  36,90 zł/50 ml

8    angio expert krem wzmacniający regulujący mikrokrążenie Dermedic, 49,40 zł/40 g

9    sensitia zero bezpieczny krem kojący Iwostin, 35 zł/75 ml

10    sensitive AnnaYake, 323 zł/50 ml

11    hypoalergica krem s.o.s. Przeciw podrażnieniom Dermika, 54 zł/50 ml

12    Da ultra dla suchej, wrażliwej skóryCetaphil, 30 zł/80g

13    ulga dla skóry wrażliwej Ziaja, 11 zł/50 ml

14    sensylia 24 hours Isis Pharma,  46 zł/40 ml

15    sweet relief Bioline,  170 zł/50 ml

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Algologie, Caress Day Cream, 145 zł za 50 ml

Zdaniem producenta:
Krem na dzień chro­niący nad­wraż­li­wą ce­rę przed wpły­wem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych. Zmniejsza pod­rażnie­nia i za­czer­wie­nie­nia skóry.

Iwo­na: Re­we­la­cyj­ny krem! Jest bez wad: ma de­li­kat­ny za­pach i gę­stą kon­sy­sten­cję. Ni­we­lu­je wszel­kie­go ro­dza­ju za­czer­wie­-nie­nia. Od ra­zu po na­ło­że­niu czuje się, że skó­ra jest le­piej
na­wil­żo­na i bar­dziej ela­stycz­na.

'świetny, muszę go mieć'

Syl­wia: Do­brze się roz­pro­wa­dza i szyb­ko wchła­nia, ma przy­jem­ny de­li­kat­ny zapach. Po kil­ku dniach skó­ra sta­ła się wy­raź­nie od­por­niej­sza na dzia­ła­nie zimna, wiatru i ogrzewania w domu.

'świetny, muszę go mieć'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Bioderma, Sensibio Rich, 59 zł za 40 ml

Zdaniem producenta:
Ła­go­dzą­cy krem o bo­ga­tej kon­sy­sten­cji do skó­ry su­chej oraz bar­dzo su­chej. Wzmac­nia
i od­bu­do­wu­je ba­rie­rę ochron­ną, do­głęb­nie nawil­ża.


Anna: Ma bar­dzo przy­jem­ny za­pach i do­brze się roz­pro­wa­dza. Skó­ra po kil­ku zasto­so­wa­niach jest bar­dziej nawil­żo­na  i od­por­niej­sza na mróz. Mi­nu­sem jest to, że krem po­zo­sta­wia tłu­stą wars­twę, nie moż­na go uży­wać pod ma­ki­jaż.

'warto kupić'

Ewe­li­na: Krem ma bar­dzo  lek­ką kon­sy­sten­cję. Do­brze się roz­pro­wa­dza, jest moc­no na­wil­ża­ją­cy. Ła­go­dzi za­rów­no pod­raż­nie­nia, jak i za­czer­wie­nienia zwią­za­ne ze zmia­ną tem­pe­ra­tur. Nie po­do­ba mi się drażniący aptecz­ny za­pach.

'warto kupić'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Pevonia Botanica, Soothing Sensitive Cream, 239 zł za 50 ml

Zda­niem pro­du­cen­ta:
Re­ge­ne­ru­ją­cy krem do ce­ry wraż­li­wej. Przy­spie­sza pro­ces le­cze­nia skó­ry, ła­go­dzi wszyst­kie for­my pod­raż­nień, powoduje zmniej­szenie ru­mie­nia.


Jo­an­na: Ten krem jest pra­wie bez wad. Ma na­tu­ral­ny za­pach, jed­wa­bi­stą kon­sy­sten­cję. Szyb­ko się wchła­nia, nie po­zo­sta­wia tłu­ste­go fil­mu, skó­ra się nie błysz­czy w cią­gu dnia. Dobrze na­wil­ża i ni­we­lu­je za­czer­wie­nie­nia. Minus za cięż­ki szkla­ny sło­i­k.

'świetny, muszę go mieć'

Ma­gda­le­na: Krem ma ak­sa­mit­ną kon­sy­sten­cję i szyb­ko się wchła­nia. Nie zo­sta­wia tłu­ste­go fil­mu. Ła­go­dzi za­czer­wie­nie­nia. Je­dy­nym mi­nu­sem jest zbyt intensywny za­pach.

'świetny, muszę go mieć'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Lierac, Hydrachrono, 145 zł za 40 ml

Zdaniem producenta:
Żel-krem do ce­ry nor­mal­nej z ten­den­cją do przesu­szenia. Ma wła­ści­wo­ści ła­go­dzą­ce i na­wil­ża­ją­ce. Dzia­ła prze­ci­w-starzeniowo i od­żyw­czo.

Ewa: Za­le­ty kre­mu to lek­ka kon­sy­sten­cja i to, że do­głęb­nie na­wil­ża skó­rę. Fajne jest opa­ko­wa­nie z pom­pką uła­twia­ją­cą apli­ka­cję. Mi­nu­sy to zbyt in­ten­syw­ny za­pach oraz to, że po nałożeniu kosmetyku szczy­p­ie mnie skóra.

'zastanowię się'

Jo­an­na: Re­we­la­cyj­ny krem! De­li­kat­ny za­pach i lek­ka kon­sy­s­ten­cja spra­wia­ją, że przy­jem­nie się go na­kła­da. Ide­al­ny ja­ko ba­za pod ma­ki­jaż. Do­brze na­wil­ża skó­rę i po­zba­wia ją uczu­cia ściągnię­cia w mroź­ne dni.

'świetny, muszę go mieć'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - La Roche Posay, Toleriane Ultra, 62 zł za 40 ml

Zda­niem pro­du­cen­ta:
Krem ko­ją­cy do skó­ry bar­dzo wraż­li­wej, aler­gicz­nej. Ła­go­dzi i prze­ciw­dzia­ła pod­raż­nie­niom. Redu­ku­je nad­wraż­li­wość cery. Nie zawiera parabenów.

Iwo­na: Ide­al­ny krem do ce­ry wraż­li­wej. Nie pod­raż­nia jej, ła­go­dzi za­czer­wie­nienia po­wsta­łe w wy­ni­ku mroź­ne­go wia­tru. Po je­go na­ło­że­niu skóra jest do­brze na­wil­żo­na. Mam jednak bar­dzo su­chą cerę, dlatego wo­lę kre­my o gęstszej kon­sy­sten­cji.

'warto kupić'

Mo­ni­ka: Ten krem nie ma wad. Dzięki lek­kiej kon­sy­sten­cji szyb­ko się wchła­nia, jest bez­za­pa­cho­wy. Prak­tycz­ne opa­ko­wa­nie z pom­pką uła­twia apli­ka­cję pro­duk­tu. Po kil­ku dniach sto­so­wa­nia twarz prze­sta­ła się czer­wie­nić na mro­zie.

'świetny, muszę go mieć'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Clinique, Redness Solutions, 210 zł za 50 ml

Zdaniem producenta:
Bez­tłusz­czo­wy krem na­wil­żają­cy. Zmniej­sza wi­docz­ność czer­wo­nych plam, ła­go­dzi pod­raż­nie­nia. Po­pra­wia kon­dy­cję i kom­fort skó­ry.

Ma­gda­le­na: Su­perkrem! Szyb­ko przy­no­si uko­je­nie pod­raż­nio­nej skó­rze: dobrze się wchła­nia i na­wil­ża. Spra­wia, że staje się gład­ka i nie ścią­ga się na mro­zie. Ma gę­stą kon­sy­s­tencję i jest bar­dzo wy­daj­ny. Do­sko­nały ja­ko ba­za pod ma­ki­jaż.

'świetny, muszę go mieć'


Ewe­li­na: Ma gę­stą kon­sy­sten­cję, szyb­ko się wchła­nia i nie zo­sta­wia tłu­stego filmu. Do­brze
na­wil­ża i ła­go­dzi pod­raż­nie­nia. Ale... za taką ce­nę spo­dzie­wa­łam się czegoś wię­cej. Mi­nu­s za zbyt in­ten­syw­ny za­pach.

'warto kupić'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Sensilis, Extreme Anti Wrinkle Cream, 139 zł za 50 ml

Zdaniem producenta:
Krem przeciw­zmar­szczko­wy. Aktywu­je mi­kro­krą­że­nie, chro­ni na­czy­nia wło­so­wa­te, zmniej­sza­jąc na­pię­cie skó­ry. Ni­we­lu­je za­czer­wie­nie­nia.

Syl­wia: Za­le­tą te­go kre­mu jest ak­sa­mit­na kon­sy­sten­cja oraz je­go dzia­ła­nie: skó­ra nie ścią­ga się na mro­zie i po­zo­sta­je przez ca­ły dzień na­wil­żo­na. Nie po­do­ba mi się je­dy­nie ap­tecz­ny za­pach.

'świetny, muszę go mieć'


Mo­ni­ka: Krem ma do­ść gę­stą, jed­wa­bi­stą kon­sy­sten­cję. Do­brze się roz­pro­wa­dza i szyb­ko wchła­nia. Po kil­ku apli­ka­cjach skó­ra sta­ła się bar­dziej na­wil­żo­na i mniej za­czer­wie­nio­na. Nie po­do­ba mi się moc­ny ap­tecz­ny za­pach.

'świetny, muszę go mieć'

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Testujemy: Kremy do cery wrażliwej Avanti

Testujemy: Kremy do cery wrażliwej - Dr Irena Eris, Sensigenic, 85 zł za 50 ml

Zdaniem producenta:
Krem hy­po­a­ler­gicz­ny. Re­ak­ty­wu­je i wzmac­nia fun­kcje ochronne skó­ry. Za­bez­pie­cza przed szkodli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

Ewa: Pro­dukt ma lek­ką kon­sy­sten­cję i do­brze się roz­sma­ro­wu­je. Świetnie na­wil­ża i nie po­zo­sta­wia tłu­ste­go fil­mu. Działa tak, jak obie­cu­je pro­du­cent.

'świetny, muszę go mieć'

An­na: Krem ma bar­dzo przy­jem­ny za­pach i lek­ką kon­sy­sten­cję. Szyb­ko się wchła­nia i nie po­zo­sta­wia tłu­stej war­stwy. Ide­al­ny pod ma­ki­jaż. Do­brze za­bez­pie­cza skó­rę przed
zim­nem. Jak dla mnie jednak, wbrew temu, co su­ge­ru­je pro­du­cent, jest zbyt de­li­kat­ny do sto­so­wa­nia na noc.

'warto kupić'

Więcej o: