Regulamin Weekend Zniżek Avanti

Red.
30.08.2019 08:59
Weekend Zniżek Avanti

Weekend Zniżek Avanti (Shutterstock)

Regulamin akcji promocyjnej "Weekend zniżek z miesięcznikiem AVANTI" ("Akcja Promocyjna"), odbywającej się w dniach 19 WRZEŚNIA - 21 WRZEŚNIA 2019 roku

§1.
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").
2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 19 WRZEŚNIA do 21 WRZEŚNIA 2019 roku.
3. Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie: www.weekendznizek.pl
4. Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
§2.
Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 09/2019 miesięcznika „Avanti” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.
2. Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 09/2019 miesięcznika „Avanti” określają szczegółowo miejsce, okres, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.
3. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z numeru 03/2019 Miesięcznika „Avanti”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego – w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła – w przypadku sklepu internetowego.
5. Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy
umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 09/2019 miesięcznika „Avanti” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj. nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.
§ 3
1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.
2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.
§4.
1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.weekendznizek.pl.

Więcej o: