Lipcowe nowości kosmetyczne

Czy w lipcu pojawi się w sklepach jakiś rewolucyjny kosmetyk? Zobaczcie...
Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Inglot

Lakier do paznokci Inglot - 20 zł/15 ml

Na fa­li

Let­nia ko­lek­cja ema­lii do pa­znok­ci In­glot ­ma ko­lo­ry mo­rza. Dominują na­sy­co­ne szma­ra­gdo­we zie­le­nie oraz kobal­t, la­zu­r, tur­ku­s. Od­cie­nie, któ­re ko­ja­rzą się z błę­kitną laguną i wielkim błękitem. Lakiery charakteryzują się ła­twą apli­ka­cją, trwa­ło­ścią i wy­so­kim po­ły­skiem. Nie zawie­ra­ją szko­dli­we­go for­mal­de­hy­du i tolu­e­nu.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - AA

Dotleniający peeling do ciała AA Sensitive Nature SPA - 69 zł/200 ml

Granat i żurawina

W eko­lo­gicz­nej se­rii AA po­ja­wi­ły się no­wo­ści z wy­cią­ga­mi z gra­natu i żurawiny. Ekstrakt z granatu sty­mu­lu­je skó­rę do syn­te­zy ko­la­ge­nu i el­asty­ny ? ma dzia­ła­nie an­tyst­arze­nio­we i wy­gła­dza­ją­ce. Żu­ra­wi­na zwalcza natomiast wolne rodniki i rewitalizuje.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Elseve

Elseve nutri gloss cristal L?Oréal Paris kuracja 60 sekund - 22 zł/250 ml

Lśniące wło­sy

Per­ła i mi­kro­krysz­ta­ły zapewniają bla­sk dłu­gim włosom, któ­re zma­to­wia­ły. Kosmetyki z li­nii
Nu­tri-Gloss Cri­stal zawierają pro­te­i­ny, które odżywiają włók­no wło­sa. Jednocześnie lekka formuła bez silikonu sprawia, że fryzura nie jest obciążona. Wy­gła­dzo­na po­wierz­chnia od­bi­ja świat­ło, co da­je po­ły­sk na ca­łej dłu­go­ści.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Under Twenty

Anti!Acne Under Twenty - 13,99 zł/75 ml

Sposób na nie­do­sko­na­ło­ści

Krem ko­lo­ry­zu­ją­cy dla skó­ry z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi. Połą­cze­nie lek­kie­go kre­mu z pu­drem an­ty­bak­te­ryj­nym. Po­ma­ga zwal­czać wy­pry­ski, jed­no­cześ­nie nawil­ża­jąc, ma­tu­jąc ce­rę, wy­rów­nu­jąc ko­lo­r skó­ry i chro­niąc ją przed pro­mie­nio­wa­niem UV.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Garnier

Hydra vegetal krem intensywnie nawilżający Yves Rocher - 39 zł/50 ml

So­czy­sta świe­żość

Na­wil­ża­jąca li­nia Hy­dra Ve­ge­tal ba­zu­je
na so­kach ro­ślin­nych: so­ku klo­no­wym, soku z nie­bie­skiej aga­wy bio, wo­dzie z ham­ma­me­li­su bio oraz maśle kar­tie i be­ta­i­nie. Kos­met­y­ki prze­zna­czo­ne są do skó­ry od­wod­nio­nej, poz­wa­la­ją stwo­rzyć na­tu­ral­ne re­zer­wy wil­go­ci. Dzięki te­mu cera jest in­ten­syw­nie na­wilżona i pro­mien­na.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Eveline Cosmetics

Serum slim extreme 4D Fitness Eveline - 19 zł/250 ml

Fitness dla skóry

Serum Slim Extreme 4D Fitness modeluje sylwetkę. Wspomaga spalanie tkanki tłuszczo­wej
oraz re­du­ku­je cel­lu­lit. Efek­tywnie ujędr­nia i rzeź­bi fi­gu­rę. Kom­pleks z L-kar­ni­ty­ną sty­mu­lu­je mi­kro­krą­że­nie, a ko­la­gen i proe­la­sty­na po­pra­wia­ją gład­kość, ela­stycz­ność i na­pię­cie skóry.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Astor

Cienie pojedyncze Astor - 19,99 zł

La fie­sta  me­xi­ca­na

Let­ni ma­ki­jaż Astor za­in­spiro­wa­ny zo­stał ko­lo­ra­mi Mek­sy­ku. Do­mi­nu­ją w nim: tur­kus Mo­rza Ka­ra­ib­skie­go, po­ma­rańcz te­qu­i­li, zło­to In­ków i róż. Am­ba­sa­dor­ką ko­lek­cji jest He­i­di Klum
? do­rad­ca wi­ze­run­ko­wy mar­ki Astor.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Alterna

Photo-age defense Alterna - 210 zł/60 ml

Tar­cza ochron­na

Emul­sja z ka­wio­ro­wej se­rii od­bu­do­wu­je wło­sy. Mini­ma­li­zu­je uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne przez pro­mie­nie UV. Za­wie­ra kwa­sy tłusz­czo­we, wi­ta­mi­ny, mi­ne­ra­ły i pro­te­i­ny. Blo­ku­je nisz­czą­ce dzia­ła­nie świat­ła. Pro­dukt wy­peł­nia ubyt­ki w osło­nie wło­sa i wy­gła­dza łu­ski. Ma for­mę
pe­re­łek za­wie­szo­nych w że­lu.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Rexona

Linen Dry Rexona - 10 zł/50 ml

Bo­dy gu­ard

An­ty­per­spi­rant Re­xo­na uwal­nia świe­ży za­pach przy każ­dym ru­chu ra­mion. Po­ziom ochro­ny nie zmie­nia się przez ca­ły dzień dzię­ki za­sto­so­wa­niu so­li ha­mu­ją­cych po­ce­nie. No­wo­ścią jest tech­no­lo­gia Mo­tion­Sen­se ? po­rcja za­pa­chu uwal­nia się z kap­su­łek pod wpły­wem na­ci­sku.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Guerlain

Serum super aqua Guerlain - 472 zł/30 ml

Oczysz­czal­nia wo­dy

Kul­to­we Su­per Aqua Se­rum ma wzbo­ga­co­ny skład. Jed­nym z po­wo­dów sta­rze­nia się skó­ry jest za­nie­czysz­cze­nie wo­dy w ko­mór­kach od­rzu­ta­mi z pro­ce­sów me­ta­bo­licz­nych. Gu­er­la­in ­za­sto­so­wał w swo­ich kos­me­ty­kach sub­stan­cje, któ­re sty­mu­lu­ją syn­te­zę czą­ste­czek od­po­wie­dzial­nych za jej oczysz­cza­nie.

Lipcowe nowości kosmetyczne Lipcowe nowości kosmetyczne Avanti

Lipcowe nowości kosmetyczne - Ultra Doux

Ultra Doux Garnier - 7 zł/250 ml

Si­ła ro­ślin

Li­nia pie­lęgna­cyj­na Ultra Do­ux dodaje włosom życia. Szam­pon i odżyw­ka do wło­sów nor­mal­nych, zmę­czo­nych  i osła­bio­nych zawierają eks­trak­ty z zie­lo­nej her­ba­ty, cy­try­ny, eu­ka­lip­tu­sa,
po­krzy­wy i wer­beny.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.