Regulamin konkursu "Jak pielęgnujesz swoje rzęsy?" ("Regulamin")

Treść regulaminu poniżej.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Jak pielęgnujesz swoje rzęsy?" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Plazanet, ul. Bogusza 6, 61-611, Poznań, Polska.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na serwisie " groszki.pl " oraz na profilu serwisu "groszki.pl", utrzymywanym na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/groszkipl , dalej zwanym "Profilem Serwisu", w okresie od 11 do 17 stycznia 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Profilu Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Serwisu lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11 stycznia 2016 roku od godziny 11:00 do dnia 17 stycznia 2016 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem serwisu Facebook wysłać wiadomość do Serwisu z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez przesłanie odpowiedzi za pomocą funkcji "Wiadomość", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na profilu Serwisu, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem. Zwycięskie prace konkursowe zostaną zamieszczone w materiale redakcyjnym w Serwisie Groszki.pl poświęconym pielęgnacji rzęs i/lub makijażowi.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 najciekawsze, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. Wyłaniając zwycięzcę, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator do dnia 18 stycznia 2016 roku opublikuje na Profilu Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

6. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 4 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z trzech uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 jest odżywka RevitaLash Pink 3,5ml Limited Edition oraz zamieszczenie pracy konkursowej w materiale redakcyjnym w Serwisie Groszki.pl.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: "Jak pielęgnujesz swoje rzęsy". Reklamacje należy składać - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Agora SA