Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem w konkursie o nazwie "Noszę okulary i dobrze mi z tym" zwanym dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród jest LUXOTTICA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysa Dytmara 3/U2, 30-126 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 15788, kapitał zakładowy w wysokości: 390.000 zł, REGON 356304046, NIP 6762187158, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://avanti24.pl/, zwanego dalej "Serwisem", w terminie od 10 września 2014 r. do 10 października 2014 r., na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w Serwisie. 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 10 września 2014 roku od godziny 13.00 do dnia 10 października 2014 roku do godziny 23.59 dokonać zgłoszenia konkursowego, tj. łącznie:

a) wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu zdjęcia swojego lub koleżanki oraz uzasadnienie, za co kochasz okulary. stylizacji  w formie zdjęcia/kolażu z wykorzystaniem wybranego modelu okularów marki Vogue, podanych w bazie dostępnej w sekcji specjalnej Serwisu;

b) podać swoje imię i nazwisko;

c) przesłać pracę konkursową wraz z imieniem i nazwiskiem, poprzez formatkę konkursową, zawieszoną na serwisie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 5 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego zgodnie z postanowieniami ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, że jego wypowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na stronach Serwisu.

5. Organizatorowi oraz Agorze przysługuje uprawnienie do publikowania wypowiedzi konkursowych na stronach Serwisu oraz na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród zdjęć zamieszczonych przez uczestników Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 (trzech) laureatów nagrody określonej w § 5 ust. 1, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora. 4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wynik Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o wyniku Konkursu pocztą elektroniczną na adres e-mail uczestnika w Serwisie, w terminie do 17 października 2014 roku. 5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody. 1. Nagrodą w Konkursie są trzy zestawy kosmetyków marki Nuxe o wartości 708 zł.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową. Z części pieniężnej nagrody, o której mowa w ust. 1 Fundator potrąci odpowiednią kwotę tytułem podatku dochodowego od nagrody w Konkursie. 3. Nagroda konkursowa zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu. 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Twoje wymarzone okulary". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.