Regulamin Akcji Promocyjnej "Zakup Dnia"

§ 1

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 59944, NIP: 526-030-56-44, z kapitałem zakładowym w wysokości: 50.937.386,00 zł, wpłaconym w całości (" Organizator ").

2. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w dniach 01.02-30.06 2010 roku na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy znajdujące się na terenie Polski, w których określonego dnia trwania Akcji można kupić ze zniżką dany produkt, przedstawiany na stronie internetowej www.avanti24.pl. Zestawienie sklepów zostało wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, (zakładka "adresy"), zaś Akcja Promocyjna odbywa się wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów. Dany produkt jest przedstawiany na stronie www.avanti24.plw czasie, w jakim jest objęty promocją.

§ 2

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w dniach jej trwania zgłosi się do sklepu, w którym dany produkt jest w promocji, podając hasło "avanti24". Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.

2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie produktu promowanego na dzień dokonania zakupu w serwisie www.avanti.24.pl.

3.Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj. nie będzie udzielony na zakup odzieży, toreb, butów i innych produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

§ 3

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.

§ 4

1. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie internetowej www.avanti24.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Akcji Promocji. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia zamieszczenia stosownej informacji zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 1 powyżej.

§ 5

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej skierować na piśmie do AGORA SA celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania.

2. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.

§ 6

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2.Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby AGORA SA.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.avanti24.pl