Nowości kosmetyczne września

Co nowego trafi we wrześniu do drogerii?
Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Luksja

Active Vitamins Luksja 9,49 zł/ 500 ml

Wi­ta­mi­no­wy kok­tajl

Ac­ti­ve Vi­ta­mins to li­nia ne­ktarów ­pod prysz­nic. Zawie­ra­ją ze­staw wi­ta­min (A, E, C) oraz skład­ni­ki  na­wil­ża­ją­ce i owo­co­we eks­trak­ty, któ­re za­pew­niają skó­rze pięk­ny wy­gląd i jed­wa­bi­stą gład­kość.  Do­stęp­ne są w trzech wa­rian­tach za­pa­cho­wych.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Schwarzkopf

Krem i olejek szampon Schwarzkopf 8 zł/250 ml

Si­ła ar­ga­nu


Na li­nię Krem i Ole­jek składają się pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów. Ich zadaniem jest przy­wró­cenie znisz­czo­nym wło­som uro­dy i blasku. Kosmetyki zawierają  ole­jek ar­ga­no­wy, któ­ry sta­no­wi źró­dło an­ty­ok­sy­dan­tów ? re­ge­ne­ru­je wło­sy, za­po­bie­ga ich wy­su­sze­niu, wzmac­nia i od­bu­do­wu­je je od we­wnątrz, jed­no­cześ­nie wy­gła­dza­jąc ich po­wierz­chnię. W no­wej li­nii znaj­du­ją się szam­pon, od­żyw­ka, ekspre­so­wa od­żyw­ka
i ma­ska.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Stenders

Grejpfrutowy jogurt Stenders 55,90 zł/220 g

Jo­gur­to­we na­wil­że­nie


Bo­dy Yo­­gurt Gra­pef­ru­it na­wil­ża­ją­cy krem do cia­ła.  Zawiera ekstrakt z jogurtu, który gwarantuje łagodność działania. Dzię­ki za­war­to­ści wita­mi­ny E i ole­ju so­jo­we­go do­głęb­nie nawil­ża skó­rę i za­po­bie­ga jej przed­wczes­ne­mu sta­rze­niu się. Kosmetyk ma grejpfru­to­wy zapach, któ­ry dzia­ła aro­ma­te­ra­peu­tycz­nie.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Rimmel

Vinyl Max Rimmel 20 zł/8 ml

Pełne  usta

Vinyl Max ? błyszczyk powiększający usta. Wypełnia drobne linie i wygładza nawet najbardziej spierzchnięte wargi. Dzięki lekkiej konsystencji nie klei się i zapewnia komfort przez wiele godzin. Duży aplikator sprawia, że wystarczy jeden ruch, aby pokryć usta kolorem i nadać im wyrazisty połysk.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Ziaja

Oliwkowa odŻywka do włosów Ziaja 5,50 zł/200 ml

Oliw­ko­wa od­no­wa


W se­rii Oliw­ko­wej Ziai są no­we pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów. Do li­nii dołą­czy­ły: szam­pon, od­żyw­ka i ma­ska. Wszystkie kosmetyki za­wie­ra­ją olej oliw­ko­wy i pro­wi­ta­mi­nę B5 - substancję o działaniu sil­nie re­ge­ne­ru­ją­cym. Po­pra­wia­ją kon­dy­cję wło­sów bez ich ob­cią­ża­nia. Przy­wraca­ją ela­stycz­ność, mięk­kość i po­łysk.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Maybelline

Dream Fresh BB Maybelline 20 zł/30 ml

Kremowy podkład

Dre­am Fresh BBto pro­dukt typu dwa w jednym. Łą­czy właściwości kre­mu na­wil­ża­ją­ce­go i lek­kie­go pod­kła­du. Wy­rów­nu­je ko­lo­r, ko­ry­gu­je nie­do­sko­na­ło­ści i roz­jaś­nia skó­rę, bez efek­tu cięż­kie­go ma­ki­ja­żu. Cera wy­glą­da świe­żo i na­tu­ral­nie, a SPF 30 do­dat­ko­wo chro­ni ją przed pro­mie­nia­mi UV. Do­stęp­ny w trzech od­cie­niach.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Olay

Odmładzający eliksir na noc Olay 88 zł/50 ml

Elik­sir mło­do­ści

Od­mła­dza­ją­cy Elik­sir na Noc do­sto­so­wu­je się do po­trzeb skó­ry. Po­ma­ga od­no­wić
wy­gląd cery już po ty­god­niu sto­so­wa­nia, spra­wia­jąc, że jej po­wierz­chnia sta­je się bar­dziej gład­ka. Za­wie­ra kwas gli­ko­lo­wy, skład­niki na­wil­ża­ją­ce, an­ty­oksy­dan­ty, a tak­że sub­stan­cje ła­go­dzą­ce pod­raż­nie­nia, któ­re in­ten­syw­nie wspo­ma­ga­ją na­tu­ral­ny pro­ces noc­nej re­ge­ne­ra­cji
skó­ry i re­duk­cję zmar­szczek.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Dove

Go Fresh Dove 10 zł/250 ml

Owocowe orzeź­wie­nie

Że­le pod prysz­nic Do­ve Go Fresh to spo­sób na orzeź­wia­ją­cą ką­piel. Świe­że owo­co­we kom­po­zy­cje za­pa­cho­we po­bu­dzają zmy­sły i do­da­ją ener­gii na ca­ły dzień. W ofer­cie są czte­ry wer­sje za­pa­cho­we: grejpfrut i tra­wa cy­try­no­wa, ogó­rek i zie­lo­na her­ba­ta, śli­wka i kwiat wiś­ni oraz gra­nat i wer­be­na. Wszyst­kie zawierają li­pi­dy, któ­re głę­bo­ko odżywiają skó­rę.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Lumene

Soothing shower gel Lumene 19,99 zł/200 ml

Nourishing hand cream Lumene 29,99 zł/150 ml

Naturalna pielęgnacja

Seria kosmetyków Berry Refresh z wyciągiem z czarnej jagody przeznaczona jest do pielęgnacji ciała. W jej skład wchodzą: żel pod prysznic, peeling, krem do ciała, krem do rąk i dez­o­do­rant. Wszyst­kie pro­duk­ty za­wie­ra­ją po­nad 80% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go, któ­re poprawiają kondycję skóry, nawilżają i odżywiają.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Nuxe

Crčme fraÎche de beaute Nuxe 109 zł/50 ml

Łagodne na­wadnianie

Kosmetyki z li­nii Crč­me Fra­îche de Be­a­u­te zwię­kszają zdol­ność za­trzy­my­wa­nia wo­dy w skó­rze. Wszyst­kie za­wie­ra­ją wy­ciąg z kwia­tów mi­gda­łow­ca i po­ma­rań­czy, dzięki czemu działają ko­jąco i zmięk­cza­ją skó­rę. Zawarty w nich sok aloe­so­wy ma funkcje lecz­ni­cze i ła­go­dzi pod­raż­nie­nia, a alan­to­i­na dzia­ła­ prze­ciw­za­pal­nie. Kosme­ty­ki na­da­ją się do wszyst­kich ro­dza­jów od­wod­nio­nej i wraż­li­wej skó­ry.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września _ Dax Cosmetics

Krem prze­ciw­zmar­szczkowy 40+ Dax Cos­me­tics 24,50 zł/50 ml

Diament i perła

Seria Perfecta Exclusive z diamentami wspomaga walkę z oznakami starzenia. Mikrokryształy tego cennego kamienia opóźniają proces starzenia się skóry i chronią DNA komórek. Dodatkowo w kremie 40+ zastosowano perłę, która rozświetla cerę, oraz składniki liftingujące.

Nowości kosmetyczne września Nowości kosmetyczne września Avanti

Nowości kosmetyczne września - Eveline Cosmetics

Krem BB 6w1 Eveline 14,99 zł/50 ml

Per­fek­cyj­na gład­kość

Krem BB Ba­by Fa­ce do­sko­na­le wy­gła­dza skó­rę. Masku­je nie­do­sko­na­ło­ści i prze­bar­wie­nia, jed­no­cześ­nie na­wi­l­ża­jąc, od­ży­wia­jąc i chro­niąc skó­rę. De­li­kat­nie roz­świet­la ce­rę. Zawiera wita­mi­ny A, C, E, F, ko­fe­i­nę i pro­te­i­ny jed­wa­biu.