Nowości kosmetyczne czerwca

Zobaczcie co nowego pojawi się w maju w perfumeriach i sklepach kosmetycznych
Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - Givenchy

Healthy Glow Givenchy, 210 zł/7 g

Dotyk słońca
He­al­thy Glow to pier­wszy pu­der brą­zu­ją­cy bez tal­ku. Ma tak lek­ką for­mu­łę, że nie czu­je się go na twa­rzy. Mo­że być na­kła­da­ny na pod­kład lub bez­poś­red­nio na skó­rę. Nie­za­leż­nie od po­ry ro­ku wy­do­by­wa na­tu­ral­ną opa­leniz­nę. Do­stęp­ny jest w trzech od­cie­niach. Opa­la­ją­co-roz­świetla­ją­cą li­nię Cro­i­sier uzu­peł­nia­ją bal­sam do ust i trans­pa­ren­tny żel z ko­lo­ro­wy­mi gra­nul­ka­mi, któ­ry sto­su­je się ja­ko ba­zę pod ma­ki­jaż.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - Max Factor

Colur Elixir Max Factor, 39,99 zł

Podkreśl kolor
Pomadka Colour Elixir od Max Factor nadaje ustom intensywną barwę. Dzięki zawartości aktywnych składników: masła shea, oleju awokado, wyciągów z aloesu oraz zielonej herbaty wygładza i nawilża delikatną skórę warg.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - L?Oréal Paris

Serum Revitalift 10 Total Repair L?Oréal Paris, 50 zł/30 ml

Totalny atak

Pojawiło się nowe serum zwal­czają­ce 10 ozna­k sta­rze­nia. Sty­mu­lu­je na­tu­ral­ne me­cha­niz­my lif­tin­gu­ją­ce w skó­rze. Za­wie­ra wy­cią­gi z droż­dży i soi oraz ade­no­zy­nę ? element DNA, któ­ry wpły­wa na spły­ca­nie zmar­szczek. Re­zul­tat jest wi­docz­ny na­tych­miast po za­sto­so­wa­niu, a każda ko­lej­na apli­ka­cja bę­dzie go utrwalać. Do­dat­ko­wa za­le­ta: se­rum ma ak­sa­mit­ną, przyjemną w użyciu kon­sy­s­tencję.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - ginal Source Rossmann

Original Source Rossmann, 8,99 zł/250 ml

Nowe zapachy

Żele pod prysznic o ory­gi­nal­nym zapachu. Kosmetyki z linii Ori­gi­nal So­ur­ce pachną, jak żadne inne! Wypróbuj nie­ty­po­we po­łą­cze­nia aro­ma­tów, np. cze­ko­la­dy z po­ma­rań­czą. Inten­sywność zapa­chu że­le zawdzię­cza­ją natu­ral­nym eks­trak­tom roślin­nym.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - Eveline

Big Volume lash 100% black lashes Eveline, 13,50 zł/9 ml

Rzęsy z charakterem

Tusz Big Vo­lu­me Lash mak­sy­mal­nie powię­ksza ob­ję­tość rzęs. Kom­po­zy­cja pro­wi­ta­mi­ny B5, pro­te­in oraz wo­sku car­na­u­ba wy­dłu­ża je i za­lot­nie pod­krę­ca. Szczo­te­czka ma­sca­ry do­pa­so­wu­je się kształ­tem do oka, by ła­two uma­lo­wać rzę­sy, do­dać im gę­sto­ści, do­kład­nie roz­cze­sać oraz usu­nąć nad­miar tu­szu.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - Dove

Odżywcze mleczko do skóry suchej Dove, 19 zł/250 ml

Wio­sen­ne  prze­bu­dze­nie
Bal­sa­my Do­ve dzię­ki kre­mo­wej kon­sy­sten­cji na­wil­ża­ją skó­rę. Wzbo­ga­co­ne są od­żyw­czy­mi sub­stan­cja­mi: olej­kiem ze sło­necz­ni­ka, kwa­sem mle­ko­wym, ko­la­ge­nem i gli­ce­ro­lem. Dzia­ła­ją przez 24 go­dzi­ny, głę­bo­ko wni­ka­jąc w na­skó­rek. Efekt: mięk­ka i gład­ka skó­ra.

Nowości kosmetyczne maja Nowości kosmetyczne maja Avanti

Nowości kosmetyczne czerwca - Lirene

Maxslim xsLirene ujędrniający  peeling myjący, 11,99 zł/200 ml

Rozmiar xs

No­wa li­nia wyszczupla­ją­co--ujędr­nia­ją­ca ­Li­re­ne MaX­Slim. Mo­de­lu­je syl­wet­kę, ue­la­stycz­nia skó­rę i przy­spie­sza spa­la­nie tłusz­czu. W skład se­rii wcho­dzą: my­ją­cy pe­e­ling, bal­sam i krem
do cia­ła oraz se­rum do biu­stu. Za­wie­ra­ją ko­fe­i­nę, escy­nę, te­o­fi­li­nę (przy­spie­sza­ją­ce me­ta­bo­lizm), an­ty­bak­te­r­yj­ny wy­ciąg z zie­lo­nej her­ba­ty oraz na­wil­ża­ją­cą glice­ry­nę.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.