andel's Hotel Łódź****

Dawna przędzalnia Izraela Poznańskiego okazała się doskonałym punktem wyjścia do stworzenia luksusowego hotelu w centrum miasta. Budynek fabryki odnowiono, z rozmachem wprowadzając nowoczesne rozwiązania, przy zachowaniu niepowtarzalnego klimatu tego miejsca.
andel's Hotel Łódź andel's Hotel Łódź Fot. Ania Bedińska

andel's Hotel

Ten ho­tel po­wstał nie tyl­ko z my­ślą o biz­nes­me­nach i zor­ga­ni­zo­wa­nych gru­pach, cho­ciaż jest do­sko­na­le przy­go­to­wa­ny na ich przy­ję­cie. Ofe­ru­je kom­for­to­we po­ko­je i apar­ta­men­ty, pro­fe­sjo­nal­ne sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, a tak­że ogrom­ną sa­lę ba­lo­wą. Je­go wnę­trze to praw­dzi­wy maj­ster­sztyk: de­si­gner­ski wy­strój au­tor­stwa lon­dyń­skie­go du­e­tu Je­sti­co+Whi­les świet­nie kom­po­nu­je się z ory­gi­nal­ny­mi ele­men­ta­mi bu­dyn­ku sprzed 100 lat. Efekt? Po­stin­du­strial­ne wnę­trze wzbo­ga­co­ne no­wo­czes­ny­mi ele­men­ta­mi. Urze­kła nas wsze­cho­bec­na w ho­te­lu sztu­ka. Z przy­jem­no­ścią oglą­da się tu pra­ce mło­dych ar­ty­stów z pol­skich ASP, ide­al­nie wkom­po­no­wa­ne we wnę­trza. W re­sta­u­ra­cji szef kuch­ni ku­si sma­ko­szy po­tra­wa­mi kuch­ni fu­sion. Nam naj­bar­dziej sma­ko­wał krem z po­mi­do­rów z lo­da­mi ba­zy­lio­wy­mi!

andel's Hotel

Osta­t­nie pię­tro ho­te­lu po­wsta­ło z my­ślą o... przy­jem­no­ściach. To tu fun­kcjo­nu­je ol­brzy­mie Cen­trum SPA & Fit­ness skyS­PA­ce z ta­ra­sem. I rów­nież tu­taj, wy­korzy­stawszy zbior­nik prze­ciw­pożarowy daw­nej przę­dzal­ni, zbu­do­wa­no osz­klo­ny ba­sen z wi­do­kiem na pa­no­ra­mę mia­sta i cen­trum han­dlo­we Ma­nu­fak­tu­ra. Jas­ne kom­for­to­we wnę­trza do­brze współ­gra­ją z ele­men­ta­mi XIX-wiecz­nej ar­chi­tek­tu­ry. Po­byt w cen­trum spa to praw­dzi­wa przy­jem­ność. Za­ci­sze ga­bi­ne­tów umoż­li­wia to­tal­ny re­laks, a po­zo­sta­ła część obiek­tu przy sło­necz­nej po­go­dzie jest do­słow­nie za­la­na świat­łem. Wy­cisk na bież­ni czy ką­piel z wi­do­kiem na nie­bo i pa­no­ra­mę mia­sta zy­sku­ją, do­słow­nie, in­ny wy­miar. Ocze­ki­wa­nie na ko­lej­ny za­bieg rów­nież jest przy­jem­ne dzię­ki po­ko­jom re­lak­su z wy­god­ny­mi le­żan­ka­mi. Szcze­gól­nie spo­do­ba­ło nam się to, że dzię­ki lo­ka­li­za­cji na osta­t­nim pię­trze cen­trum spa jest zu­peł­nie od­i­zo­lo­wa­ne od resz­ty ho­te­lu, co czy­ni z nie­go praw­dzi­wą oa­zę re­lak­su. Po wyj­ściu z win­dy na pią­tym pię­trze znaj­du­je­my się w in­nym świe­cie  -  wol­nym od zgieł­ku i biz­ne­so­wych roz­mów.

Wnętrza hotelu andel's Wnętrza hotelu andel's Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

andel's Hotel

Hotel może naprawdę zachwycić! Świetne rozwiązania architektoniczne, piękne elementy wystroju wnętrz, europejska atmosfera, doskonała kuchnia -  po prostu ekstraklasa. I obsługa, która jest tak  sympatyczna i profesjonalna, że zasługuje na co najmniej pięć gwiazdek! - ocenia nasza testerka Ewa Kozanecka ( architekt 27 lat).

andel's Hotel andel's Hotel Fot. Gazeta

andel's Hotel

Zabiegi:

Mi­ło było już przy sa­mym wej­ściu do spa: uśmiech­nię­ty per­so­nel, idealna czystość, aro­mat świec... Ze­staw zabiegów, którym zostałam poddana, to bomba re­ge­ne­ru­ją­co-re­lak­sa­cyj­na. Seans 'Wy­pra­wa w głąb zie­mi' po­prze­dził pe­e­ling, co w po­łą­cze­niu z ma­sa­żem po­bu­dzi­ło i roz­grza­ło skó­rę. Ma­ska o aro­ma­cie mi­gda­łów i mio­du spra­wi­ła, że do koń­ca dnia mia­łam mięk­ką i pięk­nie pach­ną­cą skórę. W cza­sie masażu za­snę­łam.

andel's Hotel andel's Hotel Fot. Gazeta

andel's Hotel

Za­bieg na twarz okazał się, zgod­nie z na­zwą 'Źró­dło re­lak­su', niezwykle odprężający. Faj­ne by­ło to, że kosmetyczka na­ło­ży­ła mi na­wil­ża­ją­cą ma­skę rów­nież na oczy. Mu­zy­ka w tle, pach­ną­ce świe­ce, nic mnie nie roz­pra­sza­ło, bo oczy prze­cież zam­knię­te -  zno­wu za­snę­łam! Po za­bie­gu skó­ra by­ła gład­ka i na­wil­żo­na, na­wet po­je­dyn­cze prze­su­sze­nia, któ­re mia­łam, szyb­ciej się za­go­i­ły. Na ko­niec ma­saż ref­lek­so­rycz­ny stóp. To coś nie­ty­po­we­go, sa­ma chy­ba bym się na nie­go nie zde­cy­do­wa­ła. I ża­ło­wa­ła­bym! W trak­cie do­wie­- dzia­łam się, któ­ra część sto­py od­po­wia­da za któ­rą część cia­ła. Ta­ka wi­zu­a­li­za­cja jeszcze bar­dziej spo­tę­go­wa­ła efekt ma­sa­żu i spra­wi­ła, że po za­bie­gu wy­da­wa­ło mi się, że wy­ma­so­wa­no mi ca­łe cia­ło. Gorąco po­le­cam! Czę­sto ko­niec seansów w sa­lo­nach kos­me­tycz­nych jest przy­kry i do­syć bru­tal­ny, bo trze­ba pra­wie na­tych­miast wyjść. Tu by­ło ina­czej. Po za­bie­gach za­pro­szo­no mnie do po­ko­ju re­lak­su i zrobio­no pysz­ną aro­ma­tycz­ną her­ba­tę. Dobrze, że miesz­kam w Ło­dzi, wpad­nę tu na pew­no po­now­nie!

Hotel andel's Hotel andel's Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

andel's Hotel

ADRES: an­del's Ho­tel Łódź****, ul. Ogro­do­wa 17, 91-065 Łódź, www.an­del­slodz.com, tel. (42) 279 10 00

po­ko­je: 216 po­koi dwu­o­so­bo­wych (w tym 123 ty­pu Twin), 53 po­ko­je Su­i­te, apar­ta­men­ty (czte­ry dwu­po­zio­mo­we ty­pu Ma­i­so­net­te, dwu­po­zio­mo­wy z ta­ra­sem Ma­i­so­net­te De­lu­xe) i czte­ry po­ko­je przy­sto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych

cen­trum spa: w Cen­trum SPA & Fit­ness skyS­PA­ce są trzy ga­bi­ne­ty za­bie­go­we, stu­dio ma­sa­żu, dwie sa­u­ny (su­cha i pa­ro­wa), osz­klo­ny ba­sen, Wel­lness Bar

za­bie­gi kos­me­tycz­ne: spa pra­cu­je na pre­pa­ra­tach Thal­go oraz El­la Baché. W ofer­cie są za­bie­gi na twarz i cia­ło oraz ma­sa­że (kla­sycz­ny, re­lak­sa­cyj­ny, aro­ma­tycz­ny, ka­mie­nia­mi, ref­lek­so­rycz­ny stóp)

sport i roz­ryw­ka: na te­re­nie Cen­trum SPA & Fit­ness skyS­PA­ce są sa­le do tre­nin­gu si­ło­we­go i car­dio. Hotel oferuje możliwość wykupienia miesięcznej kar­ty człon­kow­skiej skyS­PA­ce CLUB.

Dla grup przy­go­to­wa­no sa­lę ba­lo­wą i sie­dem sal kon­fe­ren­cyj­nych

po­sił­ki: po­da­wa­ne w Re­sta­u­ra­cji De­light oraz Oscar's Ba­rze. Śnia­da­nia w for­mie bu­fe­tu, po­zo­sta­łe -  a la car­te

ce­ny*: po­kój 2-oso­bo­wy stan­dard od 100 €

po­kój ty­pu Su­i­te stan­dard od 150 €

po­kój ty­pu Su­i­te Su­pe­rior od 190 €

*ce­na obej­mu­je noc­leg i śnia­da­nie, moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z ba­se­nu, sa­li fit­ness oraz kom­plek­su sa­un;

ceny podawane w euro, płatność w PLN -  kwota jest wyliczana

Więcej o: