Typ gwiazdy: Joanna Jabłczyńska

Joanna Jabłczyńska, Marta z serialu ?Na Wspólnej?, na naszej sesji wybrała  czarno-białą sukienkę elegancką i bardzo kobiecą
Typ gwiazdy: Joanna Jabłczyńska Typ gwiazdy: Joanna Jabłczyńska Fot. Łukasz Falkowski

Joanna Jabłczyńska

Mój styl za­le­ży od te­go, jak wy­glą­da mój dzień - mó­wi Jo­an­na. - I w za­sa­dzie trud­no go okreś­lić.

W kan­ce­la­rii lub fun­du­szu in­we­sty­cyj­nym, w któ­rym pra­cu­je, obo­wią­zu­je ją dress co­de ? naj­czę­ściej su­kien­ka lub spod­nie z ko­szu­lą. Na plan se­ria­lu ?Na Wspól­nej? ubie­ra się luź­no, w dżin­sy i ko­szul­kę po­lo. Jej styl wie­czo­ro­wy two­rzą prze­de wszyst­kim bu­ty ? za­wsze na wy­so­kim ob­ca­sie.

- Na co dzień no­szę pła­skie, więc już sa­mo za­ło­że­nie szpi­lek spra­wia, że czu­ję się wy­jąt­ko­wo - opowiada.

Nie ubie­ra się eks­tra­wa­gan­cko, zazwyczaj wy­bie­ra ?ma­łą czar­ną? z jakimś cie­ka­wym do­dat­kiem. Od kie­dy zo­sta­ła am­ba­sa­dor­ką Kel­ly Me­lu, od­kry­ła, że pro­stym ele­men­tem bi­żu­te­rii moż­na zmie­nić każ­dy strój. Na se­sji od ra­zu zwró­ci­ła uwa­gę na czarno-białą su­kien­kę.

- Jest pro­sta, a za­ra­zem ma po­my­sło­wy de­ta­l - mod­ną tej jesie­ni ba­skin­kę. Klasa!

249 zł sukienka River Island Bawełna

Joanna Jabłczyńska Joanna Jabłczyńska Fot. Łukasz Falkowski

Joanna Jabłczyńska

600 zł pierścionek ARENjubiler Srebro, kryształy Swarovskiego

Joanna Jabłczyńska Joanna Jabłczyńska Fot. Łukasz Falkowski

Joanna Jabłczyńska

75 zł bransoletka (wspiera Fundację Spełnionych Marzeń). Kelly Melu Z zawieszkami. Sznurek, metal

Joanna Jabłczyńska Joanna Jabłczyńska Fot. Łukasz Falkowski

Joanna Jabłczyńska

170 zł torebka Aldo Zamsz

Joanna Jabłczyńska Joanna Jabłczyńska Fot. Łukasz Falkowski

Joanna Jabłczyńska

329 zł buty Zara Zamsz, tkanina

17 zł rajstopy Marilyn Nylon, poliamid

Joanna Jabłczńska Joanna Jabłczńska Fot. Łukasz Falkowski

Zobacz, jak powstawała ta sesja