Street fashion: sposób na minimalizm według Czytelniczek Avanti

W listopadowym numerze Avanti w street fashion pokazałyśmy Wasz sposób na minimalizm. Stylizacje komentują Monika Bielkiewicz - Kirshke, szefowa działu moda w Avanti oraz Kinga Dudzińska, stylistka. A Wam która propozycja podoba się najbardziej?
Alicja Niepsuj Alicja Niepsuj Alicja Niepsuj

Alicja Niepsuj

Perfekcyjna interpretacja hasła "minimalizm"! Brawo! Spódnica o kroju origami świetnie komponuje się z geometryczną górą. Oryginalna długość rękawów sprawia, że proporcje w tej stylizacji nie zostały zachwiane, co często zdarza się w przypadku ubrań oversize. Czarna torebka oraz okulary fajnie kontrastują z dresowym kolorem ubrań oraz fakturą tkaniny. Jednocześnie dodają całej stylizacji eleganckiego charakteru. Plus za prostą fryzurę!

Betty Barclay na ramię czarna torebka
w okazje.info
emilyimagination.com emilyimagination.com Emilia Błaszczyk

Emilia Błaszczyk emilyimagination.com

Uwiel­biam su­kien­ki o dłu­go­ści ma­xi! Świet­nie po­łą­czy­łaś sza­rą, spor­to­wą tka­ni­nę z roc­ko­wą kur­tką. W ten spo­sób su­kien­ka na­bra­ła zde­cy­do­wa­ne­go cha­rak­te­ru. Czarne buty i pasek idealnie uzupełniają tę stonowaną stylizację. Jedynym mocnym akcentem jest zegarek w kolorze złota. Super!

GENEVA zegarek w kolorze złota
w okazje.info
modnesisterki.blogspot.com modnesisterki.blogspot.com Paulina Lach

Paulina Lach modnesisterki.blogspot.com

Świet­ny do­bór ko­lo­rów: są ne­u­tral­ne i ide­al­nie wpi­su­ją się w mi­ni­ma­li­stycz­ny trend. Na pierw­szy plan wy­bi­ja się płaszcz o szlaf­ro­ko­wym fa­so­nie, któ­ry jest naj­moc­niej­szym pun­ktem tej sty­li­za­cji. Ide­al­nie do­bra­łaś do nie­go pro­stą tor­bę oraz bu­ty "z pa­zu­rem".

Zaps Sabrina płaszcz o szlafrokowym fasonie
w okazje.info
glamourina.net glamourina.net Natalia Viktorovna

Natalia Viktorovna glamourina.net

Bar­dzo po­do­ba mi się ze­sta­wie­nie ko­lo­rów i róż­nych fak­tur tka­nin, któ­re za­sto­so­wa­łaś. Bia­ły swe­ter to je­dy­ny jas­ny ele­ment sty­li­za­cji, w do­dat­ku je­go ko­lor ład­nie pod­kre­śla mięk­ki splot dzia­ni­ny. Ma­to­wa skó­ra spod­ni oraz to­rb­y i bu­tów świet­nie współ­gra z gó­rą, two­rząc uda­ny kon­trast. Dobrze, że ogra­ni­czy­łaś się wy­łącz­nie do dwóch ak­ce­so­riów. To­rba jest nie tyl­ko ele­gan­cka, ale ma rów­nież prak­tycz­ny roz­miar, a ka­pe­lusz, któ­ry jest trud­nym do­dat­kiem, na­da­je cha­rak­ter two­je­mu lo­o­ko­wi. Brawo!

Klaudyna Cerklewicz - Spodnie damskie - Rurki z matowej skóry
w okazje.info
shinysyl.com shinysyl.com Sylwia Zaręba

Sylwia Zaręba shinysyl.com

Uwiel­biam po­łą­cze­nie krót­kich i luź­nych swe­trów z roz­klo­szo­wa­ny­mi spód­ni­ca­mi. Ten du­et to hit se­zo­nu, a w do­dat­ku pięk­nie pod­kre­śla two­je dłu­gie, zgrab­ne no­gi. Co bym zmie­ni­ła? Wy­bra­ła­bym bu­ty w bar­wie nu­de: jesz­cze bar­dziej wy­dłu­ży­ły­by no­gi, a po dru­gie - uni­k­nę­ła­byś wpro­wa­dza­nia trze­cie­go ko­lo­ru do stylizacji.

Zobacz inne stylizacje blogerki Shiny Syl>>

MOE Spódnica rozkloszowana, hit sezonu
w okazje.info
Karolina Żebrowska Karolina Żebrowska Karolina Żebrowska

Karolina Żebrowska www.thepolaroidbook.net

Po­do­ba mi się to, że udało ci się za­cho­wa­ć pro­por­cje syl­wet­ki. Płaszcz o fa­so­nie A to je­den z wio­dą­cych tren­dów tej jesieni, ale wca­le nie jest ła­two go no­sić. Bra­wa za do­bra­nie spod­ni i bu­tów w tym samym ko­lo­rze - wia­do­mo, że ten za­bieg zawsze wy­dłu­ża dół syl­wet­ki. W tor­bie z łań­cu­cha­mi za­ko­cha­łam się od pier­wsze­go wej­rze­nia. Nie­ste­ty nie w ko­mi­nie -  nie lu­bię cie­nio­wa­nych dzia­nin. Przyznaję jednak, że spełnił swoją rolę: od­cią­żył i wy­dłu­żył syl­wet­kę.

Glamorous Płaszcz o fasonie A
w okazje.info
Copyright © Agora SA