Wielki błysk: poznaj salony renomowanych firm jubilerskich

Zapraszamy na wycieczkę po krainie biżuterii. Na szlaku znalazły się salony renomowanych firm jubilerskich. Te marki na pewno cię  nie zawiodą!
Apart Apart fot. mat.prasowe

Apart

Pod­róż roz­po­czy­na­my od wizyty w ro­dzi­mej fir­mie Apart. W jej salonach znaj­dziesz bi­żu­te­rię ze zło­ta, platyny, sre­bra, pe­reł ho­do­wa­nych i ka­mie­ni szla­chet­nych oraz to, co ko­bie­ty ko­cha­ją naj­bar­dziej -  dia­men­ty. Ofer­ta jest bar­dzo szeroka (są tu na­szyj­ni­ki, kol­czy­ki, bran­so­le­ty, za­wiesz­ki, pier­ścion­ki) i nie­zwy­kle zróż­ni­co­wana sty­li­stycznie (od mi­ni­ma­liz­mu i et­no za­czy­na­jąc, na ko­lek­cjach świa­to­wych pro­jek­tan­tów koń­cząc), co spra­wia, że Apart z po­wo­dze­niem tra­fia w róż­ne gu­sta, także naj­bar­dziej wy­bred­nych ko­biet.

Dyrberg/Kern Dyrberg/Kern Fot. mat. prasowe

Dyrberg/Kern

Mi­łoś­ni­czki mi­ni­ma­liz­mu w do­brym sty­lu po­win­na za­in­te­re­so­wać ofer­ta duń­skiej mar­ki Dyr­berg/Kern, któ­rej ko­lek­cje utrzymane są w duchu skan­dy­naw­skiego designu. Biżu­te­ria tej mar­ki po­wsta­je ze sta­li szla­chet­nej, pla­te­ro­wa­nej mie­dzi, sre­bra, pe­reł i krysz­ta­łów. Mo­żesz tu kupić efektowne bran­so­le­ty, kol­czy­ki, łań­cusz­ki, zawieszki, naszyj­ni­ki i pier­ścion­ki oraz ele­gan­ckie ze­gar­ki.

Pandora Pandora Fot. mat. prasowe

Pandora

Ko­lej­na mar­ka o duń­skim rodo­wo­dzie to Pan­do­ra, która za­sły­nę­ła z pro­duk­cji ręcz­nie wy­ko­ny­wa­nych bran­so­le­tek z char­msa­mi. Bi­żu­te­ria Pan­do­ra po­wsta­je ze sre­bra, zło­ta, szkła Mu­rano, drew­na, ema­lii i ka­mie­ni szla­chet­nych. Oprócz kul­to­wych bran­so­le­tek z za­wiesz­ka­mi ofe­ru­je pier­ścion­ki, kol­czy­ki, na­szyj­ni­ki i wi­sio­ry, a od nie­daw­na rów­nież ze­gar­ki.

Swarovski Swarovski Fot. mat. prasowe

Swarovski

Kto lu­bi na­praw­dę błysz­czeć, do­ce­ni fir­mę Swa­rov­ski. Ta luk­su­so­wa mar­ka z sie­dzibą w Au­strii spe­cja­li­zu­je się w wy­ro­bach z cię­ty­ch i szli­fo­wa­nych krysz­ta­łów. Z jej ofer­ty mo­żesz wy­brać ko­lię, klip­sy, na­szyj­nik, tia­rę, kol­czyki, pier­ścio­nek, brosz­kę al­bo bran­so­le­tę.

Ti Sento Ti Sento Fot. mat. prasowe

Ti Sento

Ko­lej na wizytę w salonie Ti Sen­to. Ta marka po­wsta­ła w Ho­lan­dii, a jej bi­żu­te­ria w bez­pre­ten­sjo­nal­ny spo­sób na­wią­zu­je do na­tu­ry. Dla­te­go w ko­lek­cjach znaj­dziesz pa­le­tę barw zie­mi oraz ta­kie ma­te­ria­ły, jak np. cie­lę­ca skó­ra. Ro­do­wa­ne srebro, ka­mie­nie szla­chet­ne, perły i właś­nie skó­ra two­rzą bo­ga­tą ko­lek­cję bran­so­le­tek, na­szyj­ni­ków i wi­sio­rów, a tak­że pier­ścion­ków i kol­czy­ków.

W.Kruk W.Kruk Fot. mat. prasowe

W.Kruk

Wciąż nie wiesz, co wy­brać? War­to skie­ro­wać kro­ki do najstar­szej pol­skiej fir­my ju­bi­ler­skiej W. Kruk. Mar­ka ma w ofer­cie pro­po­zy­cje z bia­łe­go, ró­żo­we­go i żół­te­go zło­ta, bry­lan­tów, ema­lii, pe­reł, mo­sią­dzu, kamie­ni szla­chet­nych oraz rodo­wa­ne­go sre­bra, a tak­że natu­ral­nych ma­te­ria­łów: skamie­nia­łe­go drew­na, koś­ci, bur­szty­nu czy gli­ny. Za­glą­da­jąc do sa­lo­nu W. Kruk, mo­żesz do­brać do kre­a­cji na­szyj­nik, kol­czy­ki, pier­ścio­nek, ko­lię lub bran­so­let­kę. Oprócz bi­żu­te­rii fir­ma ma w ofer­cie również ze­gar­ki świa­to­wych ma­rek.

YES YES Fot. mat. prasowe

YES

Na­szą wy­cie­czkę po kra­i­nie bi­żu­te­rii koń­czy­my w pol­skiej fir­mie YES. Ka­mie­nie szla­chet­ne (w tym także bry­lan­ty), zło­to, sre­bro, eg­zo­tycz­ne drew­no, per­ły, a na­wet ka­mie­nie na­tu­ral­ne skła­da­ją się na bo­ga­tą ofer­tę, w któ­rej znaj­dziesz kol­czy­ki, ele­gan­cki na­szyj­nik, za­wiesz­kę charms, pier­ścio­nek al­bo bran­so­let­ę. Roz­pię­tość sty­lów spo­ra -  od rze­my­ko­wych bran­so­le­tek, przez mi­ni­ma­li­stycz­ną bi­żu­te­rię mo­du­ło­wą ze sre­bra, na kolekcji w sty­lu wik­to­riań­skim koń­cząc.

Więcej o: