Regulamin konkursu Magazynu "Avanti" - "Ja i Moje Avanti"

§ 1. Postanowienia ogólne.
 • Organizatorem Konkursu (zwanego dalej ?Konkursem?) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem 59944, kapitał zakładowy  50 937 386,00 PLN, wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwana w Regulaminie ?Organizatorem?.
 • Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.avanti24.pl w czasie trwania konkursu.  Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
 • Konkurs trwa od godz. 13.00  dnia 21.02.2014 do godziny 23:59 dnia 07.03.2014 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 • Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zgłoszenia swego udziału w konkursie osiągną pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z Organizacją Konkursu bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych pracowników i współpracowników Organizatora.
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie  pracy pod hasłem ?Ja i Moje Avanti?. Sfotografuj się z egzemplarzem miesięcznika 'Avanti' (mile widziany pierwszy numer) i wraz z życzeniami urodzinowymi dla Avanti w terminie od dnia 21 lutego 2014 (godz 13:00) do dnia 7 marca 2014 r (do godz.23:59) prześlij na adres poczty elektronicznej urodzinyAvanti@agora.pl. Dla ważnego zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć w:
 1. temacie maila: hasło nagrody jaką chciałby wygrać (np. gdy chcesz wygrać tablet, w ?temacie? maila wpisz: Tablet);
 2. treści maila:  swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Zdjęcie może być w formacie pionowym lub poziomym, w formacie JPG o objętości nie większej niż 20 MB. Tekst z życzeniami powinien zawierać nie więcej niż 300 znaków (wraz ze spacjami).
 • Termin zgłoszenia, o którym mowa powyżej, uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca Pracę konkursową (tj. zdjęcie + życzenia dla Avanti)  zostanie odebrana przez serwer poczty elektronicznej Agory do 7 marca  2014 r. do godz. 23:59.
 • Jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.
 • Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 1. przedstawione przez Uczestnika hasło (życzenia urodzinowe) oraz zdjęcie są dziełami (utworem) oryginalnymi wyłącznego autorstwa Uczestnika lub przysługuje mu ogół praw autorskich majątkowych do każdego utworu i jest uprawiony do wykonywania wszelkich praw autorskich osobistych, utwory nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;
 2. jest uprawniony do utrwalenia w utworach fotograficznych widocznej w kadrze aranżacji wnętrz, stylizacji (ubioru, makijażu etc.) i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonych utworów włączonych do utworu fotograficznego w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony do utrwalenia w utworach fotograficznych przedstawionych innych postaci, a korzystanie z konkursowej fotografii nie narazi Organizatora na odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji wnętrz lub prawa do prywatności;
 3. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Agorę opracowania zdjęcia (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) i hasła (poprzez skrócenie, rozszerzenie, połączenie z innymi utworami literackimi), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora w portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania Prac konkursowych przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;
 4. wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej Pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania Pracy konkursowej (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę magazynie ?Avanti? oraz w serwisach internetowych Organizatora, udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenia zdjęcia, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania egzemplarzy zdjęcia do obrotu, - rozpowszechnianie i wprowadzanie zdjęcia do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności miesięcznika ? Avanti? oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych

- publikowanie zdjęcia, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy magazynu ?Avanti? oraz materiałach reklamowych Partnerów konkursu.

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości zdjęcia, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.

 • zezwala Organizatorowi i Partnerom konkursu (fundatorom nagród) na rozpowszechnienie na łamach miesięcznika ?Avanti? a także na stronach serwisów internetowych Organizatora  i serwisach internetowych Parterów imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika,

f) uiści podatek dochodowy od nagrody,  której wartość przekracza 760 zł brutto, w tym przypadku jest to Pobyt dla dwojga w SPA Pałac Żelechów.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 • Spośród nadesłanych Prac konkursowych Juryskładające się z przedstawicieli Organizatora dokona wyboru 53 najciekawszych prac, którym zostaną przyznane nagrody. Nagrody przyznawane są wyłącznie zgodnie z oczekiwaniami uczestników wyrażonych w tytule e-maila zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu.
 • Spośród laureatów wyłonionych na zasadach określonych w ust. 1 Jury dokona ponownego wyboru 3 najciekawszych prac (zdjęć), które zostaną opublikowane na łamach kwietniowego (4/2014) numeru miesięcznika Avanti. .

§ 5. Nagrody.

 • Nagrodami w Konkursie są:
 1. 1 Pobyt dla Dwojga w SPA Pałacu Żelechów (nocleg dla dwojga w Apartamencie Królewskim, śniadanie, kolacja w Restauracji Pałacowej, masaż relaksacyjny dla dwojga w SPA)
 2. 3 tablety Kiano Elegance by Zanetti
 3. 10 zestawów kosmetyków do włosów Stenders
 4. 7 torebek Clarks
 5. 3 zestawy kosmetyków Biotherm z serii Skin Best
 6. 5 zestawów kosmetyków Clinique
 7. 10 kompletów bielizny Laura do wyboru ze strony www.laura-lingerie.com
 8. 3 zegarki Fossil
 9. 6 flakonów wody toaletowej Kenzo 50ml
 10. 5 voucherów na dowolną parę butów do wykorzystania w sieci salonów stacjonarnych Gino Rossi

oraz

 • publikacja zwycięskich 3 zdjęć w magazynie ?Avanti? oraz w serwisie internetowymwww.avanti24.pl
 • Organizator zawiadomi każdego zwycięzcę o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na numer telefonu lub adres e-mail podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej pod adresem podanym przez zwycięzcę w rozmowie telefonicznej lub w odpowiedzi na e-mail zawiadamiający o zwycięstwie.
 • Wydanie nagrody może nastąpić wyłącznie do rąk zwycięzców Konkursu lub dorosłych domowników.
 • W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na e-maila lub telefon od Organizatora, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w ciągu 3 dni od jego wysłania, jak również w przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 30 dni od dnia wskazanego przez Organizatora jako dzień odbioru nagrody, prawo zwycięzcy do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.
 • Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości ich zamiany na jakąkolwiek nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 • Zwycięzcy otrzymujący nagrody określone w ust.1.1 powyżej są zobowiązani przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie uiszczenia równowartości  podatku dochodowego od nagrody na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Do czasu przesłania ww. danych Organizator powstrzyma się od wydania nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Agory na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa, dopiskiem ?Dział Marketingu - konkurs miesięcznika  Avanti ?Ja i Moje Avanti, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla wpływu reklamacji do siedziby Organizatora).
 • Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 • Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 • Nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Przez zgłoszenie swego udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.).
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje   - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie zdjęcie, w okresie od podania tych danych Agorę i Organizatorowi przez Uczestnika, do końca licencji, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 4 litera d).
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Jury jest  uprawnione nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.