REGULAMIN KONKURSU Rimmel

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Rimmel (zwany dalej " Konkursem").Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.Organizatorem Konkursu jest Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146), ul. 17 stycznia 45a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027110 posługująca się numerem NIP: 521-008-19-06, o kapitale zakładowym 26 567 350,00 zł ("Organizator"). Partnerem medialnym Konkursu i podwykonawcą jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 ("Partner").Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 października 2010 roku, do dnia 25 listopada 2010 roku. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani Partnera, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator, lecz dane mogą być przekazywane Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w celu wykonania Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie lub przyznanie nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe i zdjęcia zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w dowolnych mediach, w tym w mediach Partnera.§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w punkcie §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia londyńskiej stylizacji oraz makijażu i wysłanie na adres rimmelavanti@agora.pl w sposób określony w § 3.

Uczestnicy Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie: KONKURS RIMMEL na adres rimmelavanti@agora.pl. Do e-maila z wypowiedzią konkursową należy dołączyć własne zdjęcie zapisane jako jpg lub pdf. W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.

E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje 11 jego uczestników wyłonionych przez jury nie później niż do dnia 3 grudnia 2010 roku, których prace uznane zostaną przez jury za najbardziej oryginalne i wyjątkowe. 1 laureat wygrywa nagrodę główną w postaci przeprowadzenia w Warszawie sesji zdjęciowej w terminie do dnia 22 grudnia 2010 i jej opublikowania w wydaniu lutowym (nr 2/2011) miesięcznika Avanti, wraz z pokryciem kosztów przyjazdu, zaś 10 finalistów otrzyma rzeczowe nagrody pocieszenia w postaci zestawów kosmetyków Rimmel.

W terminie do 7 dni po zakończeniu obrad jury (tj. do 3 grudnia 2010r.) zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o otrzymaniu prawa do nagrody, z wykorzystaniem numeru telefonu pozyskanego ze zgłoszenia konkursowego. W przypadku, gdy Organizator dwukrotnie podejmie bezskuteczną próbę skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu z wykorzystaniem numeru telefonu zwycięzcy ustalonego w trybie ust. 2 §3, prawo tego zwycięzcy do nagrody wygasa.

Wydanie główniej nagrody laureatowi nastąpi po uprzednim ustaleniu z nim terminu sesji zdjęciowej, która odbędzie się w siedzibie Partnera, ul. Czerska 8/10, Warszawa, jednak nie późniejszego niż 22 grudnia 2010. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł zrealizować swojego prawa do nagrody w tym terminie, jego prawo do nagrody wygasa, a jury będzie uprawnione do przyznania prawa do nagrody wybranemu finaliście. W taki przypadku tryb postępowania w celu wydania nagrody głównej, określony w ust. 2 i niniejszym 3, stosuje się odpowiednio.

Nagrody dla finalistów, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym uczestnika. W przypadku, gdy finalista Konkursu nie podał w zgłoszeniu konkursowym swojego adresu pocztowego ani telefonu kontaktowego, jego prawo do nagrody wygasa.

W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą przesłana zgodnie z podanym adresem finalisty nie zostanie przez niego dwukrotnie podjęta, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.avanti24.pl w terminie do 14 dni od daty wyłonienie zwycięzców, wskazanej w ust. 1.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.§ 5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem:

a) w kwestii przebiegu Konkursu i sesji zdjęciowej - do Partnera, na adres: "Avanti", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Rimmel; lub

b) w sprawach wydania nagród rzeczowych i publikacji sesji zdjęciowej - do Organizatora pod adresem: Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146), ul. 17 stycznia 45a, z dopiskiem "Konkurs Rimmel ",w terminie do dnia 14 stycznia 2011 roku - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 1, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od dnia ich otrzymania.§ 6 Postanowienia Szczególne

1. W zakresie, w jakim stylizacje nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego tekstu i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

zwalniają Organizatora i Partnera od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem stylizacji przez Organizatora lub Partnera w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora lub Partnera stylizacji oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego w związku ze stylizacjami, nieodpłatnie, w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz informowaniu i jego organizacji i przebiegu, w dowolny sposób, w wybranych przez Organizatora lub Partnera mediach.§ 7 Postanowienia Końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.avanti24.pl.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 29 października 2010 r.