Regulamin Weekend Zniżek Avanti 10/13

Regulamin akcji promocyjnej"Dni zniżek z miesięcznikiem Avanti" ("Akcja Promocyjna"), odbywającej się w dniach 18-20 października 2013 roku

§ 11. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł,  wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").

2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od  18-20 października 2013 roku, przy czym:


3. Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie www.avanti24.pl.

 

4. Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

§ 2


Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:

1.         Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 10/2013 miesięcznika „Avanti” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.

2.         Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 10/2013 miesięcznika „AVANTI” określają szczegółowo miejsce, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.

3.         Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.         Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z  numeru 10/2013 Miesięcznika „AVANTI”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.

5.         Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 10/2013 miesięcznika „AVANTI” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj.  nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

6.         Postanowienia ust.1 -5 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających e-wydanie miesięcznika ”Avanti” na aplikację zainstalowaną w mobilnych urządzeniach elektronicznych z wyłączeniem kuponumarki F&F. Realizacja kuponu odbywa się poprzez:

- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję „wygeneruj kupon”;

- wykorzystanie kuponu poprzez opcję „zrealizuj kupon” na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne może pozostawać w trybie off-line.

 

 

§ 31. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.


2. Skargi  rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.Pisemnaodpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

 

§ 41. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

2. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.avanti24.pl.